Studijní programy / B-ARB Arboristika / Technologické postupy v arboristice
Kód předmětu:TPVA
Název v jazyce výuky:Technologické postupy v arboristice
Název česky:Technologické postupy v arboristice
Název anglicky:Tree Care
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - LDF
Vyučující:prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Komplexní seznámení s praktickými postupy používanými při péči o dřeviny rostoucí mimo les. Studium oborových návazností nutných pro racionální návrh, realizaci a kontrolu arboristických ošetření.
Obsah předmětu:
1.Vývoj technologických postupů v arboristice -- proměny pohledu na péči o mimolesní zeleň (dotace 2/2)
2.Nároky stromů na prostředí, možnosti úpravy stanovištních poměrů vzrostlých stromů (dotace 2/2)
3.Výběr rostlinného materiálu pro výsadby, školky okrasných dřevin (dotace 2/2)
4.Výsadba stromů v městském prostředí I -- technologický postup výsadby (dotace 2/2)
5.Výsadba stromů v městském prostředí II -- technologický postup přesadby vzrostlých stromů (dotace 2/2)
6.Výsadba stromů v městském prostředí III -- povýsadbová péče (dotace 2/2)
7.Řez stromů I -- anatomie větvení vč. defektů, účel řezu, fytopatologické souvislosti, ošetření ran (dotace 2/2)
8.Řez stromů II -- technika vedení řezu, období realizace řezu (dotace 2/2)
9.Řez stromů III. - technologické skupiny řezu (dotace 2/2)
10.Řez stromů IV -- praktický nácvik řezu stromů (dotace 2/2)
11.Vazby -- zajištění korun stromů, dynamické a statické bezpečnostní vazby (dotace 2/2)
12.Vazby -- praktický nácvik instalace dynamické a statické bezpečnostní vazby (dotace 2/2)
13.Stanovení a sjednávání cen technologických postupů -- využití popisů a směrných cen stavebních prací (dotace 2/2)
14.Ochrana stromů při stavební činnosti (dotace 2/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Návrh pěstebních opatření stromů
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost využívat ultrazvukové technologie pro měření stromů
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Znalost základů podnikání
-Způsobilost navrhovat vhodné kombinace druhů dřevin pro výsadby v lese a krajině

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočtový test a ústní zkouška - schopnost vysvětlit základní postupy v péči o mimolesní zeleň, komplexní znalost oborových standardů
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h0 h
cvičení28 h0 h
odborná exkurze16 h4 h
konzultace0 h15 h
workshop16 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku23 h70 h
příprava na průběžné hodnocení15 h25 h
příprava na průběžný test15 h25 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe5 h0 h
zpracování protokolů22 h9 h
zpracování projektů0 h20 h
Celkem168 h168 h

Základní literatura
  • NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- LADRA, D. Technika pro arboristy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7375-948-3.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
  • Standardy péče o přírodu a krajinu A02 001 - Výsadba stromů. KOLAŘÍK, J. -- FLEK, S. -- HORA, D. -- IMRAMOVSKÝ, P. -- KEJHA, L. -- LADRA, D. -- MAUER, O. -- OPRAVIL, J. -- ÚRADNÍČEK, L. 2013. URL: http://www.standardy.nature.cz
  • Standardy péče o přírodu a krajinu A02 002 - Řez stromů. KOLAŘÍK, J. -- HORA, D. -- KEJHA, L. -- KOVÁŘÍK, Z. -- RŮŽIČKA, P. -- SKOTNICA, J. -- ÚRADNÍČEK, L. -- VÁGNEROVÁ, I. 2012. URL: http://standardy.nature.cz
  • JELÍNKOVÁ, J. -- TUHÁČEK, M. Právní vztahy k dřevinám: praktický průvodce. 1. vyd. Grada, 2016. 168 s. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0112-2.