Studijní programy / B-ARB Arboristika / Základy ekonomiky a podnikání
Kód předmětu:ZAEP
Název v jazyce výuky:Základy ekonomiky a podnikání
Název česky:Základy ekonomiky a podnikání
Název anglicky:Basics Economy and Entrepreneurship
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 19/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - LDF
Vyučující:doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty s odvětvově zaměřenými tématy uvedenými v obsahu předmětu. Poskytnout a objasnit studentům teoretická východiska, včetně rozvíjení schopností vedoucích k praktické aplikaci získaných znalostí.
Obsah předmětu:
1.Seznámení s ekonomií - smysl, vývoj, metody. Aplikace mikroekonomie do podnikové praxe. (dotace 2/2)
2.Podnikatelské prostředí - strategie ČR a EU, hospodářská soutěž, duševní vlastnictví, ochrana ŽP, rizika. (dotace 2/2)
3.Poptávka, nabídka a tržní cena (dotace 2/2)
4.Trh výrobních faktorů - trh práce, trh kapitálu, trh přírodních zdrojů. Externality, Veřejné statky (dotace 2/2)
5.Hospodaření podniku - majetková a kapitálová struktura podniku (dotace 2/2)
6.Efektivnost podniku, rentabilita (dotace 2/2)
7.Financování podniku, finanční řízení (dotace 2/2)
8.Podnikové řízení, podnikatelský plán (dotace 2/2)
9.Investiční činnost (dotace 2/2)
10.Účetnictví, daně, pojistné (dotace 2/2)
11.Management (dotace 2/2)
12.Marketing, inovace (dotace 2/2)
13.Řízení lidských zdrojů (dotace 2/2)
14.Informační technologie v malé firmě (dotace 2/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Analýza a syntéza ekonomických jevů
-Dovednost řešit problémy
-Ekonomické modelování
-Indukce a dedukce
-Obecné kompetence
-Schopnost vyhotovit podnikatelský záměr
-Znalost podnikání - identifikace, ocenění a uchopení příležitosti
-Znalost systému sociálního pojištění a znalost daňové soustavy ČR
-Znalost základů finančního účetnictví
-Znalost základů podnikání

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Podmínky pro získání zápočtu: účast na 75 % cvičení, odevzdání seminární práce, písemný test. Seminární práce v rozsahu 10 - 15 stran, zadání v 2. týdnu semestru. Písemný test - 30 minut, test obsahuje 30 otázek ohodnocených 1 bodem (maximum 30 bodů). Test bude psán 13. týden semestru. Pro splnění zápočtu je nutno získat 19 bodů. Zápočet je povinný pro účast na závěrečnou zkoušku. Zkouška je ústní, trvá 45 minut (z toho 15 minut příprava) a obsahuje 2 otázky (vybraných z celkového počtu 30 otázek). Minimální požadavky na splnění zkoušky jsou 50 %.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h19 h
cvičení24 h0 h
konzultace5 h10 h
Samostudium
příprava na zkoušku45 h60 h
příprava na průběžné hodnocení12 h21 h
zpracování seminární práce30 h30 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 359 s. Expert. ISBN 978-80-247-3259-6.
  • SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 427 s. Expert. ISBN 978-80-247-3339-5.
  • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. Expert. ISBN 978-80-247-3494-1.
  • SODOMKA, P. -- KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7.
Doporučená literatura
  • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
  • FORET, M. Marketing pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 186 s. Praxe manažera. ISBN 978-80-251-3763-5.
  • DEPKEN, C A. Mikroekonomie bez předchozích znalostí: [průvodce pro samouky]. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013. 296 s. ISBN 978-80-265-0037-7.
  • FOTR, J. -- SOUČEK, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2.
  • VOCHOZKA, M. -- MULAČ, P. a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.