Studijní programy / B-ARB Arboristika / Statistika pro závěrečné práce
Kód předmětu:AND
Název v jazyce výuky:Statistika pro závěrečné práce
Název česky:Statistika pro závěrečné práce
Název anglicky:Statistics for Final Theses
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Karel Drápela, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Znalost správné metodiky vyhodnocení experimentálních dat, jejich matematicko - statistického zpracování, interpretace výsledků a teoretické podstaty používaných metod, aplikace těchto znalostí v závěrečných kvalifikačních pracích.
Obsah předmětu:
1.Shrnutí základních zásad správné statistické analýzy dat - cyklus 3-4 přednášek (dotace 12/0)
2.Individuální konzultace ke zpracování konkrétních závěrečných prací podle domluvy. (dotace 30/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost kritiky a sebekritiky
-schopnost organizace a plánování
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Osvojení si matematického aparátu potřebného pro popis a modelovaní realných jevů a dějů.
-Schopnost samostatně vymezit, pojmenovat a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické lesnické problémy.
-Schopnost správně používat statistický software
-Student umí aplikovat teoretické poznatky statistiky do praxe
-Student umí najít vhodnou statistickou metodu pro řešení daného problému
-Student umí stanovit potřebné statistické charakteristiky dat a zná jejich interpretaci

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet - na základě abosolvované konzultace ke své kvalifikační práci prokázání příslušných znalostí ústní formou
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení24 h10 h
konzultace30 h30 h
Samostudium
příprava na zkoušku10 h14 h
zpracování projektů20 h30 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 982 s. ISBN 80-200-1396-2.
  • MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. -- HILL, M. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 449 s. ISBN 80-200-1335-0.
  • MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Statistická analýza experimentálních dat. 2. vyd. Praha: Academia, 2004. 953 s. ISBN 80-200-1254-0.
  • DRÁPELA, K. -- ZACH, J. Statistické metody I: (pro obory lesního dřevařského a krajinného inženýrství). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 135 s. ISBN 80-7157-416-3.
  • DRÁPELA, K. Statistické metody II: (pro obory lesního, dřevařského a krajinného inženýrství). 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. 144 s. ISBN 80-7157-474-0.
  • ZAR, J H. Biostatistical analysis. 4. vyd. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1999. 1 s. ISBN 0-13-081542-X.
  • ŠŤASTNÝ, Z. Matematické a statistické výpočty v Microsoft Excelu. 1. vyd. Computer Press: Praha, 1999. 253 s. ISBN 807226-141-X.
  • STATSOFT, I. Elektronická učebnice statistiky k programu Statistica. [online]. 2007. URL: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.