Studijní programy / B-ARB Arboristika / Oceňování lesa
Kód předmětu:OLPS
Název v jazyce výuky:Oceňování lesa
Název česky:Oceňování lesa
Název anglicky:Valuation of Forests
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Vlastimil Vala, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií i praxí oceňování lesa. Oceňování jak na cenu úřední tak i tržní. Součástí je oceňování lesních pozemků, lesních porostů a ocenění škod na lesích.
Obsah předmětu:
1.Oceňování přírodních zdrojů. (dotace 0/2)
2.Historické školy. (dotace 0/2)
3.Teorie hodnoty, teorie oceňování lesa. (dotace 0/2)
4.Základní pojmy. Ekonomický model. Základy finanční matematiky. (dotace 0/2)
5.Oceňování lesních pozemků. (dotace 0/2)
6.Oceňování lesních porostů. (dotace 0/2)
7.Úřední ceny, rozsah jejich použití. (dotace 0/2)
8.Stanovení ceny obvyklé. Celkové ocenění lesa. (dotace 0/2)
9.Škody a újmy na lesích. Speciální oceňovací případy. (dotace 0/2)
10.Legislativa oceňování a praktické provádění. (dotace 0/2)
11.Základní přístupy k oceňování mimoprodukčních funkcí lesa. Peněžní vyjadřování externalit. (dotace 0/2)
12.Využití výpočetní techniky a internetu při oceňování. (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-podnikatelský duch
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost kritiky a sebekritiky
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
- Základní ekonomické znalosti a jejich aplikace v lesním hospodářství
-Rozvíjení abstraktního myšlení při studiu ekonomických pojmů a souvislostí mezi nimi.
-Schopnost ekonomických kalkulací
-Schopnost samostatně vymezit, pojmenovat a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické lesnické problémy.
-Znalost základních metod oceňování přírodních zdrojů

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet formou ověření znalostí závěrečným písemným testem. Časová dotace 50 minut. Test obsahuje 60 otázek.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení28 h0 h
konzultace0 h10 h
Samostudium
příprava na průběžný test20 h28 h
zpracování seminární práce36 h46 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • MATĚJÍČEK, J. -- ZÁDRAPA, R. Oceňování lesa. [online]. 2014. URL: http://inobio.ldf.mendelu.cz/cz/ka1/inovace_stazeni.
  • MATĚJÍČEK, J. Oceňování lesa /I./: Všeobecný úvod do problematiky. Praha: MZ ČR, 1993. 172 s. ISBN 80-7084-063-3.
  • MATĚJÍČEK, J. -- ŠAFAŘÍK, D. -- VALA, V. -- SEBERA, J. -- LENOCH, J. Úroková míra v lesnictví. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2013. 159 s. 2013. ISBN 978-80-7458-049-9.
  • Oceňování lesů: cvičení. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1993. 46 s. ISBN 80-7157-097-4.
Doporučená literatura
  • BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. 5. vyd. Brno: CERM, 2001. 616 s. ISBN 80-901663-4-2.
  • Oceňování lesů. 1. vyd. Brno: MZLU, 1995. 63 s. ISBN 80-7157-184-4.
  • Oceňování lesa. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 114 s. ISBN 80-7157-818-5.
  • SEJÁK, J. -- DEJMAL, I. a kol. Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. Praha: Český ekologický ústav, 2003. 422 s. ISBN 80-85087-54-5.
  • ŠIŠÁK, L. Oceňování společenské sociálně ekonomické významnosti základních funkcí lesa, 1. vyd. Praha: MZe, 2002. 71 s. ISBN 80-7084-234-2.
  • VYSKOT, I. a kol. Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování - VII. Praha. 2002.