Studijní programy / B-ARB Arboristika / Právní normy v lesním hospodářství
Kód předmětu:PNLH
Název v jazyce výuky:Právní normy v lesním hospodářství
Název česky:Právní normy v lesním hospodářství
Název anglicky:Legislative Norms in Forestry
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2016/2017 - LDF
Vyučující:Dr. Ing. JUDr. Martin Flora (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit posluchače se systémem práva a prameny práva v České republice, s principy tvorby právních norem a jejich publikace (Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv) a poskytnout jim základní přehled práva jak v oblasti práva veřejného, tak i soukromého souvisejícího s odvětvím LH.
Obsah předmětu:
1.Úvod - normativní systémy, normativní systém právní, právní norma, prameny práva, systém práva. (dotace 2/0)
2.Základy evropského práva - vývoj evropské integrace, Evropská společenství, Evropská unie a její orgány, primární a sekundární evropské právo a jeho prameny (dotace 2/0)
3.Základy ústavního práva - zákonodárná moc a soudní moc ČR (dotace 2/0)
4.Základy ústavního práva - výkonná moc v ČR, vláda, ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, orgány státní správy, orgány územní a zájmové samosprávy, kraj, obce a jejich postavení (dotace 2/0)
5.Základy správního práva, správní řád, základní zásady správního řízení, průběh správního řízení, zvláštní formy správního řízení (vodoprávní řízení, stavební řízení apod.) (dotace 2/0)
6.Základy správního práva - správa katastru nemovitostí, územní plánování a stavební řád (dotace 2/0)
7.Základy práva životního prostředí - zákon o životním prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, Státní fond životního prostředí, poskytování informací o životním prostředí (dotace 2/0)
8.Ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana vod a nakládání s vodami (dotace 2/0)
9.Ochrana přírody a krajiny (dotace 2/0)
10.Lesní zákon (dotace 2/0)
11.Prováděcí vyhlášky k lesnímu zákonu (dotace 2/0)
12.Doplňující předpisy lesního práva - zákon o ČIŽP, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dotace 2/0)
13.Evropské lesní právo, Program rozvoje venkova a OP Životního prostředí (dotace 2/0)
14.Mezinárodní lesní právo, mezinárodní úmluvy o ochraně životního prostředí (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-podnikatelský duch
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost rozhodovat
-schopnost samostatné práce
-schopnost vedení
-tvorba projektů a jejich management
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost řešit komplexně propojení praktické, ekonomické a legislativní stránky péče o les
-Schopnost správně používat software pro legislativu
-Znalost legislativy vztahující se k lesnictví
-Způsobilost aplikovat teoretické poznatky legislativy do praxe

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet - ústní zkouška

Požadavky na ukončení předmětu:

- ústní zkouška (3 otázky, příprava na odpovědi 15 minut, vlastní zkoušení 30 minut)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h10 h
konzultace2 h3 h
projektová práce3 h7 h
Samostudium
příprava na zkoušku40 h50 h
příprava na průběžné hodnocení23 h15 h
příprava prezentace2 h7 h
zpracování protokolů6 h10 h
zpracování projektů8 h10 h
Celkem112 h112 h

Základní literatura
  • Lesní zákon: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 290 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-425-3.
  • Lesní zákon v teorii a praxi: Úplné znění prováděcích předpisů s komentářem. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1997. 440 s.
  • Lesní zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona s komentářem. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1996. 189 s.
  • FLORA, M. Právo v lesním hospodářství. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. 98 s. ISBN 80-7157-411-2.
  • MATĚJÍČEK, J. -- PRČINA, A. Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie. 2. vyd. VÚLHM Strnady: MZe ČR, 2008. 348 s. 1. ISBN 978-80-86461-96-0.
Doporučená literatura
  • ČECHURA, V. Lesní zákon v teorii a praxi : Vzory podání, smluv a rozhodnutí. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1995. 162 s.
  • FLORA, M. Evropské právo v lesním hospodářství. In DUDÍK, R. Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU. MZLU v Brně: 2004, s. 78--85. ISBN 80-7157-782-0.
  • DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. C.H. Beck, 2010. 629 s. Právnické učebnice ;. ISBN 978-80-7400-338-7.
  • DAMOHORSKÝ, M. Zákony k ochraně životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 1999. 451 s. ISBN 80-7179-252-7.
  • JANČÁŘOVÁ, I. Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí: vybrané otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 185 s. Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Uuniversitatis Brunensis. ISBN 80-210-1723-6.