Studijní programy / B-ARB Arboristika / Technická a stavební mechanika
Kód předmětu:TMKI
Název v jazyce výuky:Technická a stavební mechanika
Název česky:Technická a stavební mechanika
Název anglicky:Technical and Construction Mechanics
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 28/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Od základních pojmů statiky, dynamiky a kinematiky přes účinky zatížení na prvky a konstrukce se naučit navrhovat a posuzovat dílčí části staveb.
Obsah předmětu:
1.Základy statiky (dotace 5/4)
a.skládání a rozklad sil
b.podmínky rovnováhy sil
c.statický moment síly

2.Statické veličiny průřezu (dotace 2/2)
a.těžiště složených ploch
b.momenty a poloměry setrvačnosti složených průřezů
c.průřezový modul

3.Základy pružnosti a pevnosti (dotace 2/2)
a.napětí v tahu
b.napětí v tlaku
c.vzpěr, kroucení, smyk a ohyb
d.napětí v excentrickém tlaku a tahu

4.Základní druhy tření (dotace 2/2)
a.šroub a klín s jednostranným úkosem

5.Výpočet zatížení na stavební konstrukce a jejich posuzování podle teorie mezních stavů (dotace 1/0)
6.Prostý nosník (dotace 4/4)
a.návrh prostého nosníku a posouzení pro různé typy zatížení

7.Zatížení nosníků stálé a pohyblivé (dotace 2/2)
8.Nosník s převislými konci, nosník konzolový, soustava rovnoběžných nosníků (dotace 2/2)
9.Průhyb nosníku pro různé typy zatížení (dotace 1/2)
10.Prutové soustavy (dotace 2/2)
a.řešení osových sil v jednotlivých prutech soustavy

11.Tlak sypkých hmot, hydrostatický tlak a kombinovaný tlak na opěrnou konstrukci (dotace 3/4)
a.Vyšetření velikosti zemního tlaku
b.Návrh opěrné a zárubní zdi a její posouzení

12.Základy dynamiky a kinematiky (dotace 2/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-schopnost dimenzovat a posuzovat jednoduché konstrukční prvky
-schopnost identifikovat základní a kombinované způsoby namáhání konstrukcí a prvků
-Schopnost posuzovat stabilitu opěrné zdi
-schopnost vyšetřovat výsledné silové účinky působící na reálné konstrukce

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:V každém cvičení student procvičuje látku na příkladech, během semestru odevzdává 25 příkladů. K zápočtu vypracovává 3 protokoly, které obsahují výpočty a grafické řešení. Zápočtová písemka je rozdělena na 2 části. První část se píše během semestru a druhá na konci. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správně u každé písemky.
Zkouška je písemnou formou. Otázky jsou teoretické i výpočtové. Na vypracování má student 60 min. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správných odpovědí.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h28 h
cvičení28 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku14 h14 h
příprava na průběžné hodnocení14 h28 h
zpracování protokolů28 h42 h
Celkem112 h112 h

Základní literatura
  • HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika I.: základy statiky, pružnost a pevnost. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 105 s. ISBN 80-7157-667-0.
  • HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika II: vybrané statě pro lesnický obor. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. 39 s. ISBN 80-7157-233-0.
  • HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika : cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 88 s. ISBN 80-7157-940-8.
Doporučená literatura
  • DVOŘÁK, J. Stavební mechanika: pro 2. a 3. ročník SPŠ stavební. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 1994. 402 s. ISBN 80-901570-7-6.
  • KADLČÁK, J. -- KYTÝR, J. Statika stavebních konstrukcí. 3. vyd. V Brně: VUTIUM, 2010. 349 s. ISBN 978-80-214-3419-6.
  • MIČKAL, K. Sbírka úloh z technické mechaniky : pro střední odborná učiliště a střední odborné školy. 5. vyd. Praha: Informatorium, 1998. 265 s. ISBN 80-86073-36-X.