Studijní programy / B-ARB Arboristika / Speciální metody dendrometrie
Kód předmětu:SPMD
Název v jazyce výuky:Speciální metody dendrometrie
Název česky:Speciální metody dendrometrie
Název anglicky:Special Methods of Dendrometry
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Seznámení se s moderními měřickými přístroji a metodami využívanými v současné dendrometrické a taxační praxi. Studenti se naučí prakticky používat nové technologie využívané při zjišťování stavu lesa a při zpracování lesního hospodářského plánu. V průběhu semestru se naučí používat technologii Field Map, různé typy výškoměrů včetně ultrazvukového a seznámí se s technologií Arbotom na hodnocení zdravotního stavu stromů.
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu. Klasické metody zjišťování stavu lesa. (dotace 0/2)
a.Zjišťování objemu jednotlivých stromů.
b.Zjišťování zásoby porostu.
c.Určení parametrů a vytyčení zkusných ploch.

2.Měření taxačních veličin moderními přístroji. (dotace 0/8)
a.Měření výšek přístrojem Vertex Laser.
b.Měření tlouštěk digitální průměrkou Mantax Digitech.
c.Určení kruhové základny porostu pomocí zrcadlového relaskopu a telerelaskopu.

3.Zjišťování stavu lesa pomocí technologie Field Map. (dotace 0/8)
a.Vytvoření projektu technologií.
b.Měření pozic stromů, staničení bodů a vytyčování ploch.
c.Měření základních taxačních veličin.

4.Zjišťování zdravotního stavu stromů pomocí nedestruktivních technologií Arbotom a Arboradix. (dotace 0/8)
a.Zjišťování zdravotního stavu kmene stromů technologií Arbotom.
b.Zjišťování zdravotního stavu kořenového systému stromu technologií Arboradix.

5.Zápočet (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost organizace a plánování
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost využívat dendrometrické pomůcky založené na principu laserového měření pro zjišťování dendrometrických veličin stromů
-Schopnost využívat technologii Field Map pro měření různých dendrometrických veličin
-Znalost metodiky měření výšek stromů pomocí ultrazvukového výškoměru.
-Znalost propojení různých digitálních technologií pro komplexní zjišťování stavu lesa
-způsobilost hodnotit zdravotní stav stromu pomocí nedestruktivních metod
-Způsobilost provádět výpočet objemu stromu nebo porostu přímo v terénu pomocí softwaru uloženého v digitální průměrce.

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen zápočtem, kde studenti prokáží získané znalosti z oblasti praktického zjišťování stavu lesa. Zápočet je udělen po úspěšném absolvování testu. Pro úspěšné absolvování testu je nutné získat minimálně 60% možných bodů.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška0 h10 h
cvičení28 h0 h
odborná exkurze15 h15 h
konzultace6 h24 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení25 h25 h
zpracování projektů10 h10 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • ŠMELKO, Š. Dendrometria. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 399 s. ISBN 80-228-0962-4.
  • KORF, V. Dendrometrie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1972. 371 s. Lesnická knihovna.
  • KORF, V. Dendrometrie. Academia, 1974. 240 s.
  • ŠMELKO, Š. Dendrometria: [vysokoškolská učebnica]. 2. vyd. Technická univerzita, 2015. 400 s. ISBN 978-80-228-1828-5.
Doporučená literatura
  • Kol. Meranie lesa a dreva. Zvolen: Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR, 2003. 239 s. ISBN 80-89100-14-7.
  • ZACH, J. -- DRÁPELA, K. -- SIMON, J. Dendrometrie: Cvičení. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1994. 166 s. ISBN 80-7157-121-0.