Studijní programy / B-ARB Arboristika / Znalecké dokazování
Kód předmětu:ZNDO
Název v jazyce výuky:Znalecké dokazování
Název česky:Znalecké dokazování
Název anglicky:Expert Taking of Evidence
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2017/2018 - LDF
Vyučující:Ing. Tomáš Badal, PhD. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je zprostředkovat studujícím informaci o praxi soudních znalců a expertní činnosti v oborech vázaných zejména na ochranu přírody a technické obory spojené s dřevařstvím.
Obsah předmětu:
1.Zákon o soudních znalcích a překladatelích a předpisy související (dotace 4/0)
a.Postavení znalce
b.Náležitosti znaleckého posudku
c.Znalecké ústavy

2.Technické požadavky na posudky z oblasti ochrany přírody, procesy EIA (dotace 12/0)
a.Hodnocení dřevin rostoucích mimo les
b.Přístrojové metody hodnocení dřevin
c.Základy oceňování dřevin a trvalých porostů

3.Technické požadavky na posudky z oblasti techniky (dotace 12/0)
a.Stavebně technické průzkumy budov a konstrukcí

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
-Znalost legislativních předpisů znalecké činnosti
-Znalost nároků na expertní a znalecké posudky a vyjádření
-Způsobilost aplikovat teoretické poznatky legislativy do praxe

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen zápočtem, který je udělen za předložený projekt (50 %) a úspěšně vypracovaný test, který bude mít 30 otázek a požadovanou úspěšnost 70 %.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h10 h
Samostudium
příprava na zkoušku28 h34 h
zpracování projektů28 h40 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • ALEXANDR, P. a kol. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 625 s. ISBN 978-80-7204-681-2.
  • BRADÁČ, A. Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. Brno: ÚSI VUT v Brně, 1999.
  • ÚRADNÍČEK, L. -- SEBERA, J. Metodika oceňování porostů stromů mimo les. In Oceňování dřevin rostoucích mimo les. 1. vyd. Praha: AOPK ČR, 2009, s. 35--41. ISBN 978-80-87051-87-0.
  • KOLEKTIV, S. Oceňování - zákon o oceňování majetku, vyhláška o oceňování majetku a další předpisy podle stavu k 11.1.2010. Ostrava: Sagit, a.s., 2010. 240 s.
Doporučená literatura
  • KALOUSEK, F. -- HLAVÁČKOVÁ, P. -- SEBERA, J. Ekonomické nástroje v ochraně přírody a krajiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 117 s. ISBN 978-80-7375-376-4.
  • AOPK. Metodika oceňování dřevin. KOLAŘÍK, J. -- ROMANSKÝ, M. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KREJČIŘÍK, P. -- SEBERA, J. -- ÚRADNÍČEK, L. -- POULÍK, J. -- SMÝKAL, F. -- KLIMEŠOVÁ, A. 2007.
  • BRADÁČ, A. Znalecký standard č. VII. - Oceňování nemovitostí. Brno: ÚSI VUT v Brně, 1999.