Studijní programy / B-ARB Arboristika / Základy lesnictví
Kód předmětu:ZLES
Název v jazyce výuky:Základy lesnictví
Název česky:Základy lesnictví
Název anglicky:Introduction to Forestry
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Robert Knott, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:Aplikovaná matematika pro arboristy nebo nyní Aplikovaná matematika pro arboristy
Zaměření předmětu:Seznámit posluchače se základními poznatky o lese, o základních užitcích lesů ve smyslu naplňování jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí, s fytotechnickými prostředky k jejich dosažení. Naučit studenty zjišťovat a hodnotit základní vlastnosti lesních porostů, posoudit jejich vztah k plnění funkcí. V konečné fázi podpořit schopnost orientace studenta v problematice a poznatcích lesnictví ČR a aplikovat tyto poznatky v rámci svého profesního zaměření a růstu. Postupné kroky seznamování studenta s danou problematikou by měly vést k lepší orientaci, rozpoznání a analýze běžných hospodářských postupů a opatření, čímž by se měla zlepšit komunikace absolventa s experty v jiném oboru.
Obsah předmětu:
1.Základy Lesnictví (dotace 0/0)
a.Úvod do předmětu. Obnova lesů, pěstování a ochrana lesů, plánování v lesním hospodářství, těžba lesů, ekonomika a hospodářská úprava lesů. Vztahy mezi subjekty, definice předmětu "Základy lesnictví".
b.Vývoj lesů na Zemi a ve střední Evropě. Vývoj lesů ve vztahu k vývoji společnosti, les přírodní a kulturní. Ekologie přirozených lesů. Les jako ekosystém, biologická produkce, sukcese, stabilita lesních ekosystémů. Vlastnosti hospodářských lesů. Hospodářská produkce, zákonitosti vývoje porostu, stabilita hospodářských lesů.
c.Základy lesnické typologie. Typizace přirozených růstových podmínek. Typologický systém ÚHÚL, hospodářské soubory, jejich tvorba, význam a jejich poloha v typologickém systému.
d.Způsoby hospodaření v lese. Les vysoký, pasečné lesní hospodářství ve všech jeho formách, výběrný způsob hospodaření, přírodě blízké lesní hospodářství. Les nízký a střední.
e.Pěstování lesů. Obnova lesních porostů. Volba dřeviny a způsobu obnovy, příprava obnovovaných ploch, obnova přirozená, podmínky přirozené obnovy, způsoby přirozené obnovy. Obnova umělá. Základy semenářství, základy školkařského provozu, síje, zalesňování sazenicemi, vylepšování a doplňování obnov, péče o nárosty a kultury. Výchova lesních porostů. Teoretické základy výchovy, výchova mladých porostů. Výchova porostů středního věku, vyvětvování lesních dřevin a jejich porostů. Zásady fytotechniky v porostech významných dřevin. Provozní systémy, modely výchovy - smrkové hospodářství, borové hospodářství, bukové hospodářství, dubové hospodářství.
f.Ochrana lesních porostů. Ochrana před škodami abiotickými činiteli (vítr, sníh, námraza, mráz, sluneční záření (úpal). Ochrana před škodami abiotickými činiteli - hlavní druhy hmyzích škůdců, hlavní druhy dřevokazných hub, metody ochrany proti těmto škodlivým činitelům.
g.Lesní těžba. Technika těžby dřeva a přibližování, nástroje, mechanizmy. Sortimentace dříví, vlastnosti dřeva podle jednotlivých dřevin.
h.Hospodářská úprava lesů s dendrometrií. Zjišťování zásob dřeva, druhy přírůstů v LH, odvození výše těžby předmýtní a mýtní, hospodářské soubory, rámcové směrnice pro hospodaření podle hospodářských souborů.

Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
-Orientace, rozpoznání a analýza běžných hospodářských postupů a opatření
-Schopnost orientovat se v profilových předmětech Pěstování lesů, Ochrana lesa, Lesní těžba, Hospodářská úprava a Lesnická politika
-Schopnost orientovat se v základních dokumentech provozní evidence a lesnického plánování (Lesní hospodářský plán a lesnické mapy)
-Schopnost rozlišit druhy dřevin na základě morfologických znaků

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet se skládá z odevzdání protokolů a uspěšného složení závěrečného testu.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška20 h10 h
práce v terénu4 h4 h
konzultace5 h10 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení45 h50 h
zpracování protokolů10 h10 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • TESAŘ, V. Pěstování lesa v heslech. ÚZPL LDF MZLU v Brně: ÚZPL LDF MZLU v Brně, 1996. 95 s.
Doporučená literatura
  • POLENO, Z. -- VACEK, S. -- PODRÁZSKÝ, V. a kol. Pěstování lesů. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 951 s. ISBN 978-80-87154-34-2.
  • PLÍVA, K. -- PRŮŠA, E. Typologické podklady pěstování lesů. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1969. 401 s. Lesnická knihovna. Knihovna lesního hosp. Malá řada ;.
  • SIMON, J. -- BARTŮNĚK, J. -- ČERMÁK, J. -- KADAVÝ, J. -- MAZAL, P. -- NADĚŽDINA, N. -- PETRÁŠ, R. -- PODLENA, R. -- VACEK, S. Hospodářská úprava lesa (vybrané části). Brno: LDF Mendelu v Brně, 2014. 240 s.
  • KŘÍSTEK, J. a kol. Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická, 386 s. Učebnice. ISBN 80-86271-08-0.