Studijní programy / B-ARB Arboristika / Dendrologie III
Kód předmětu:DE3
Název v jazyce výuky:Dendrologie III
Název česky:Dendrologie III
Název anglicky:Dendrology III
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 1/2; kombinovaná, 19/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2020/2021 - LDF
Vyučující:Ing. Soňa Tichá, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:Dendrologie II
Zaměření předmětu:Znalost dřevin a jejich vlastností významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu; důraz je kladen především na růstovou, vzhledovou, ekologickou a pěstitelskou charakteristiku a z ní vyplývající možnosti použití. Schopnost hodnotit současný stav a vývojové tendence jednotlivých exemplářů, skupin a porostů dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby.
Obsah předmětu:
1.Dřeviny významné pro zahradní a krajinářskou tvorbu (dotace 0/28)
a.Amygdalaceae, Spiraeaceae, Malaceae, Rosaceae
b.Empetraceae, Ericaceae, Vacciniaceae
c.Loniceraceae, Salicaceae, Actinidiaceae, Cistaceae, Hypericaceae, Tamaricaceae, Ebenaceae
d.Styracaceae, Symplococaceae, Bignoniaceae, Scrophulariaceae, Liliaceae, Arecaceae, Poaceae

2.Vybrané pěstitelské vlastnosti dřevin (dotace 8/0)
a.přesazovatelnost
b.výmladnost, odnožování a další aspekty regenerační schopnosti
c.poškozování zvěří
d.přehled v dendrologii I a dendrologii II zmiňovaných vlastností dřevin, významných pro jejich pěstování na trvalém stanovišti

3.Negativní účinky dřevin (dotace 3/0)
a.nežádoucí účinek na budovy, inženýrské sítě a sousedící pozemky
b.ohrožení zdraví a života lidí (alergenita, jedovatost, křehké dřevo, trny a ostny, květy a plody atraktivní pro bodavý hmyz)

4.Introdukce a aklimatizace dřevin (dotace 2/0)
a.důvody a metodický postup introdukce
b.aklimatizace a její hodnocení
c.možnosti a hranice uplatnění geograficky nepůvodních druhů v zahradní a krajinářské architektuře

5.Ochrana genofondu dřevin (dotace 1/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Schopnost rozlišit druhy dřevin podle morfologických znaků
-Využití proměnlivosti dřevin v čase a prostoru
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet -- podmínkou udělení: 1) schopnost determinace vybraných taxonů dřevin (2. část listnatých dřevin opadavých) dle živých exemplářů (jejich částí), preparátů a obrazové dokumentace; 2) znalost významných vlastností vybraných taxonů (1. a 2. část listnatých opadavých dřevin a stálezelených dřevin), prověřovaná testem; 3)základní orientace v odpřednášené látce, prověřovaná testem.

Zkouška -- zahrnuje program předmětů Dendrologie I až Dendrologie III; tvoří ji: 1) písemný test, 2) ústní zkouška (následuje po úspěšném složení testu).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška14 h4 h
cvičení28 h6 h
odborná exkurze0 h2 h
konzultace0 h7 h
Samostudium
příprava na zkoušku40 h50 h
příprava na průběžné hodnocení20 h28 h
příprava na průběžný test10 h15 h
Celkem112 h112 h

Základní literatura
 • HURYCH, V. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. KVĚT, nakladatelství Českého zahrádkařského svazu, 2003. 203 s. ISBN 80-85362-46-5.
 • KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
 • MACHOVEC, J. -- HRUBÍK, P. Sadovnícka dendrológia: (hodnotenie biotických prvkov). 1. vyd. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2000. 228 s. ISBN 80-7137-702-3.
 • PEJCHAL, M. Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 170 s.
 • ÚRADNÍČEK, L. a kol. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
 • ATANASOVÁ, H. Lexikon okrasných dřevin. 730 s.
 • HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 533 s.
 • HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 589 s.
 • KAVKA, B. -- KOLAŘÍK, J. Sadovnická dendrologie I. Listnaté stromy. 1. vyd. Brno: EDEN, 1995. 203 s.
 • ÚRADNÍČEK, L. -- TICHÁ, S. -- MADĚRA, P. Dendrologie. Brno: Mendelova universita, 2014. ISBN 978-80-7509-181-9.
 • ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae). 1. vyd. Brno: MZLU, 1996. 91 s. ISBN 80-7157-236-5.
Doporučená literatura
 • KREJČIŘÍK, P. Arborius & Acer: multimediální atlas listnatých stromů. [jiný]. Břeclav.
 • NEKOLOVÁ, R. Listnaté dřeviny od A do Ž : Laburnum-Zelkova. díl druhý. Praha: Libuše Kumpánová: 2. vyd., 2004. 413 s.
 • NEKOLOVÁ, R. Listnaté dřeviny od A do Ž: Díl první: Acer-Kolkwitzia. Praha: 1.vyd., 2002. 367 s.