Studijní programy / B-ARB Arboristika / Biotechnika krajinné zeleně
Kód předmětu:BKZA
Název v jazyce výuky:Biotechnika krajinné zeleně
Název česky:Biotechnika krajinné zeleně
Název anglicky:Biotechnics of Landscape Greenery
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 19/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2020/2021 - LDF
Vyučující:doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Prohloubit poznatky z problematiky zakládání a údržby zeleně v krajině se zřetelem na funkční poslání vegetačních prvků a charakter stanoviště (mimořádně nepříznivá stanoviště). Biotechnická opatření, zabezpečující ochranu přírody a krajiny.
Obsah předmětu:
1.Typy vegetačních prvků v krajině (dotace 6/6)
a.Rostlinný materiál pro zakládání vegetačních prvků v krajině
b.Techologie výsadby dřevin

2.Biotechnika zeleně na charakteristických typech stanovišť (dotace 12/12)
a.Břehové a doprovodné porosty vodotečí
b.Břehové a doprovodné porosty vodních nádrží
c.Doprovodné porosty komunikací

3.Zeleň teras (dotace 6/6)
a.Biotechnická opatření při stabilizaci svahů
b.Ochranné lesní pásy

4.Parkové lesy (dotace 4/4)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost organizace a plánování
-tvorba projektů a jejich management
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Dovednost výsadby stromů
-Schopnost interpretace výsledků analýzy dat
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost rozlišit druhy dřevin podle morfologických znaků
-Schopnost řešit komplexy problémů
-Využití proměnlivosti dřevin v čase a prostoru
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost legislativy vztahující se k mimolesní zeleni
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zkouška - student musí při ústní zkoušce prokázat znalosti biotechnických opatření ve vegetačních prvcích v krajině
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h19 h
cvičení10 h0 h
práce v terénu12 h0 h
odborná praxe14 h0 h
konzultace0 h20 h
Samostudium
příprava na zkoušku36 h39 h
zpracování protokolů20 h20 h
zpracování projektů20 h0 h
Celkem140 h98 h

Základní literatura
  • SIMON, J. -- VACEK, S. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách . Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s.r.o., 2009. 792 s. ISBN 978-80-87154-27-4.
  • PRŮŠA, E. PRŮŠA, E. Pěstění lesů na typologických základech . Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2001. 593 s. ISBN 80-86386-10-4.
  • SCHLUTTER , U. Pflanze als Baustoff. Berlin: Patzer Verlag, 1996. 319 s. ISBN 3-87617-087-7.