Studijní programy / B-ARB Arboristika / Dendrologie II
Kód předmětu:DE2
Název v jazyce výuky:Dendrologie II
Název česky:Dendrologie II
Název anglicky:Dendrology II
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 19/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - LDF
Vyučující:Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Lenka Miksová (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:Dendrologie I nebo Dendrologie
Zaměření předmětu:Znalost dřevin a jejich vlastností významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu; důraz je kladen především na růstovou, vzhledovou, ekologickou a pěstitelskou charakteristiku a z ní vyplývající možnosti použití. Schopnost hodnotit současný stav a vývojové tendence jednotlivých exemplářů, skupin a porostů dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby.
Obsah předmětu:
1.Dřeviny významné pro zahradní a krajinářskou tvorbu (dotace 0/28)
a.Pinaceae, Cupressaceae (incl. Taxodiaceae), Sciadopityaceae, Taxaceae
b.Sapindaceae (incl. Hippocastanaceae a Aceraceae), Simaroubaceae, Betulaceae, Fagaceae, Bignoniaceae, Cannabaceae, Cercidiphyllaceae, Rosaceae, Nyssaceae, Oleaceae, Fabaceae (incl. Caesalpiniaceae), Juglandaceae, Altingiaceae, Magnoliaceae, Moraceae, Paulowniaceae, Platanaceae, Salicaceae, Malvaceae (incl. Tiliaceae), Ulmaceae

2.Funkční kategorie dřevin (dotace 1/0)
a.dřeviny dočasné
b.dřeviny cílové

3.Vlastnosti kompoziční (dotace 4/0)
a.délka života, rychlost růstu
b.habitus (velikost, tvar, struktura, textura, barva, vzhledově zajímavé části)
c.vůně, zvuk
d.sociokulturní význam
e.proměnlivost

4.Vlastnosti ekologické (dotace 14/0)
a.vybrané otázky ekologické konstituce dřevin (ekologické limity, dřeviny a složky prostředí, vybrané otázky ekologie lesního společenstva, dřeviny a vegetační pásy)
b.výběr dřevin pro jednotlivé typy stanovišť (zásady a metodika, pomocné materiály pro výběr dřevin, dřeviny pro člověkem silně pozměněná stanoviště), dřeviny a změna klimatu

5.Praktický význam vybraných morfologických a anatomických vlastností dřevin (dotace 6/0)
a.Růstové formy dřevin
b.Stonek, pupen, list, květ, plod, kořen.

6.Hodnocení dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské architektury (dotace 3/0)
a.vitalita dřevin
b.dendrologický průzkum

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Schopnost rozlišit druhy dřevin podle morfologických znaků
-Využití proměnlivosti dřevin v čase a prostoru
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet -- podmínkou udělení:
(1) Schopnost determinace dřevin dle větviček. 2 písemné testy (v polovině a na konci semestru), z 10 položek testu nutno poznat 10, toleruje se 1 chyba ve druhovém přívlastku, pokud je správně opravena a jsou bez chyby určeny další 2 vzorky navíc. Za každou formální chybu ve psaní jmen dřevin musí být určen bez chyby 1 vzorek navíc.
(2) Schopnost determinace dřevin dle celých jedinců. Ústní zkouška na konci semestru. Nutno poznat 10 položek z 10, toleruje se 1 chyba, je-li správně opravena.
(3) Znalost vlastností jednotlivých dřevin. Písemný test na konci semestru. Nutno získat minimálně 15 bodů z 20 možných.
(4) Znalost problematiky probírané na přednáškách. Písemný test v polovině a na konci semestru. Nutno získat alespoň 7 bodů z 10 možných.
(5) Povinná účast na cvičeních.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h2 h
cvičení28 h4 h
odborná exkurze0 h4 h
konzultace0 h9 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení20 h50 h
příprava na průběžný test8 h15 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
 • PEJCHAL, M. Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 170 s.
 • PEJCHAL, M. Dendrologie 2 . [online]. 2016. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZAKA/DENII/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
 • PEJCHAL, M. Sadovnická dendrologie: návody do cvičení - jehličnany. 1. vyd. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 168 s.
Doporučená literatura
 • HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 533 s.
 • HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 589 s.
 • HURYCH, V. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Praha: KVĚT, 2003.
 • KAVKA, B. -- KOLAŘÍK, J. Sadovnická dendrologie I. Listnaté stromy. 1. vyd. Brno: EDEN, 1995. 203 s.
 • KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-4.
 • MUSIL, I. -- HAMERNÍK, J. Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 352 s. ISBN 978-80-200-1567-9.
 • MUSIL, I. Lesnická dendrologie. 2., Listnaté dřeviny : přehled dřevin v rámci systému rostlin krytosemenných. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005.
 • ÚRADNÍČEK, L. a kol. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
 • PEJCHAL, M. Dendrologie – teze přednášek. Lednice: MENDELU, Ústav biotechniky zeleně, 2018.