Studijní programy / B-ARB Arboristika / Stromolezení
Kód předmětu:STROM
Název v jazyce výuky:Stromolezení
Název česky:Stromolezení
Název anglicky:Tree Climbing
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - LDF
Vyučující:prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející, zkoušející)
Tomáš Veverka (cvičící)
Výchozí předměty:Technika pro arboristy
Zaměření předmětu:Znalost teoretických východisek a praktického využití soudobých metod pro výstup no koruny stromu. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v korunách stromů a vyhledávání a hodnocení pracovních rizik. Optimalizační řešení volby technologických postupů a osobního vybavení, nákladová, environmentální a ostatní hlediska. Účinné poskytování první pomoci a záchrany osob z korun stojících stromů. Plánování a organizace Pokud absolvent předmětu ukončí předmět známkou výborně a při praktickém zápočtu získá 90 bodů ze sta, bude mu na vyžádání vydáno osvědčení o úspěšném absolvování předmětu.
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, základní pojmy, diferenciace možných metod výstupu do korun stromů. Historie vývoje technik výstupu do korun stromů. Limitní faktory a specifika daných technik. Legislativní omezení práce v koruně stromů. (dotace 2/0)
2.Seznámení se základními legislativními předpisy při výstupu do koruny stromů a práci v koruně stromu. Směrnice EP 2001/45/ES, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 28/2001 Sb. (dotace 2/0)
3.Konstrukce a materiál textilních lan. Technické vlastnosti lan ovlivňující jejich použití. Životnost, péče,ochrana a kontrola textilních lan. Specifika využití lan různých konstrukcí a materiálových složení. (dotace 2/0)
4.Teorie využívání uzlů v arboristice. Snížení nosnosti lan při využití uzlů. Teorie správného vázání a použití uzlů. Rozdělení uzlů podle způsobu použití. Praktický nácvik vázání uzlů. (dotace 2/0)
5.Diferenciace soudobých lanových technik při výstupu do koruny stromů a práci v koruně stromu. Jednolanová a dvoulanová technika, výhody nevýhody. Výstup do koruny, práce v koruně a bezpečný sestup. (dotace 2/0)
6.Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Bezpečnostní postroje, zachycovače a tlumiče pádu, přilby, polohovací zařízení, kladky, karabiny a blokanty. Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. (dotace 2/0)
7.Poskytování první pomoci při úrazech spojených s provádění prací v arboristice, zejména při stromolezení. (dotace 2/0)
8.Bezpečnostní normy a předpisy při použití dalších prostředků k výstupu do korun stromů. Žebříky, plošiny, způsoby jejich použití. (dotace 2/0)
9.Záchrana osob ze stromů. Metody možných použití výstupu. (dotace 2/0)
10.Organizace práce na pracovištích při stromolezeckých činnostech. Koordinace činností a způsoby dorozumívání, stanovení signálů. Kompetence a zodpovědnost při vymezování ohrožených prostorů. Předpisy při využívání nástrojů v koruně stromů. (dotace 2/0)
11.Zápočtový test znalostí bezpečnostních právních norem. Zápočtový test vázání uzlů. (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-uvědomění si konceptu kvality

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro výstup do koruny stromů
-Schopnost bezpečného výstupu a práce v korunách stromů
-Specifické dovednosti nutné ke stromolezení

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Týdenní blok bude ukončen praktickým zápočtem, při kterém osvědčí zvládnutí nacvičovaných pracovních postupů. Předvedené výkony studentů při praktickém zápočtu budou hodnoceny udělováním bodů. Max. počet bodů je 100, min. počet bodů pro udělení zápočtu je 70. Po udělení zápočtu studenti absolvují ústní zkoušku.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška22 h0 h
práce v terénu40 h30 h
konzultace8 h19 h
Samostudium
příprava na zkoušku18 h43 h
příprava na průběžné hodnocení10 h10 h
příprava na průběžný test10 h10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe4 h0 h
Celkem112 h112 h

Základní literatura
 • NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- LADRA, D. Technika pro arboristy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7375-948-3.
 • NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
 • NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
 • NERUDA, J. Elektronické texty -- prezentace tezí přednášek a zadání do cvičení . [online]. 2008. URL: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/index.pl.
 • SUCHOMEL, J. -- BELANOVÁ, K. -- NERUDA, J. Analýza pracovných úrazov pri oprave a údržbe. In BLAŠKOVÁ, M. -- SUCHOMEL, J. Manažment ludského potenciálu v podniku. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2009, s. 295--303.
 • ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. Těžba náletových dřevin v ochranných pásmech železniční dopravní cesty. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 57 s. ISBN 978-80-7375-564-5.
 • Baumknoten für Kletterer und Bodenleute. 4. vyd. Stockelsdorf: Schlauverl., 2009. 72 s. ISBN 978-3-9810417-0-5.
 • Seilklettertechnik: Baumklettern, Geocaching, Höhlenklettern. 1. vyd. Norderstedt: Books on Demand, 2011. 199 s. ISBN 978-3-8423-4949-0.
 • Seilunterstützte Arbeitstechniken in der Baumpflege: SKT-B Kursskript. 3. vyd. Kenzingen: Subtilia Verlag, 2012. 68 s. ISBN 978-3-9814061-2-2.
Doporučená literatura
 • JÍLEK, J. Almanach lesního semenářství. Praha: Československé státní lesy a.s., 1951. 66 s.
 • VOSTŘÁK, J. -- NETOLICKÝ, J. Technika sběru semen ze stojících stromů. Praha: SZN, 1958. 60 s.