Studijní programy / B-ARB Arboristika / Včelařství
Kód předmětu:VCEL
Název v jazyce výuky:Včelařství
Název česky:Včelařství
Název anglicky:Apiculture
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr:LS 2018/2019 - AF
Vyučující:doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je podat posluchačům podrobné informace o včelařství tak, aby tomuto pojmu porozuměli nejen ve smyslu slova "včelaření", tedy chov včely medonosné, ale aby byli schopni se orientovat i v odbornostech souvisejících úzce s chovem včely medonosné. Výsledkem vzdělávacího procesu jsou vysoce specializované znalosti, pokročilé dovednosti vycházející obsahově z názvu předmětu. Absolventi jsou odborně kompetentní k samostatnému řízení odborné činnosti při zajišťování a posuzování chovu včely medonosné, které nelze předvídat, a vyžadují nové strategické přístupy. Jsou kompetentní nést odpovědnost za přínos k profesním znalostem a postupům.

Posluchači v procesu výuky jsou vedeni tak, aby pochopili biologii včely medonosné v návaznosti na zajištění produkce včelích produktů a zdraví včelstev. Zásadní důraz ve výuce je přitom kladen zejména na praktičnost. Výklad teorie je tak vždy kladen bezprostředně vedle výkladu praxe při zdůraznění souvislostí mezi teorií a praxí. Cílem výuky předmětu Včelařství je, aby z ní nabyté znalosti byly vzájemně propojené, měly logiku a staly se tak využitelné pro samostatné rozhodování v praxi při organizaci chovu včely medonosné. Význam předmětu Včelařství spočívá i ve vzdělávání posluchačů, kteří
nehodlají přímo chovat včely, ale jejich budoucí uplatnění může s řízením
včelařského oboru souviset nepřímo (například státní správa). O předmět
projevují zájem i posluchači, kteří chtějí významu chovu včely medonosné prostě jen porozumět, aby pochopili význam a účinek všech soukolí v zemědělství a vnímali jej jako funkční celek.
Obsah předmětu:
1.Současnost včelařství a jeho význam pro společnost (dotace 1/0)
2.Biologie včely medonosné (dotace 4/5)
3.Zootechnika včely medonosné (dotace 6/3)
4.Včelí pastva a kočování se včelstvy (dotace 0/2)
5.Výživa a krmení včely medonosné (dotace 0/2)
6.Základní charakteristika včelích produktů (dotace 2/0)
7.Nemoci, škůdci a otravy včel (dotace 3/4)
8.Původ a vznik včel a hospodářsky významné rody a druhy nadčeledi Apoidea (dotace 1/0)
9.Základy genetiky a plemenitby včely medonosné (dotace 3/0)
10.Včela opylovatel entomofilních plodin (dotace 3/0)
11.Chov a využití čmeláků a samotářských včel alternativní opylovatelé (dotace 0/0)
12.Historie včelařství (dotace 0/0)
13.Seminární cvičení (dotace 0/2)
14.Prohlídka včelstev - během semestru podle vývoje včelstev postupně tři prohlídky (dotace 0/6)
15.Syllabus podrobně na URL: http://user.mendelu.cz/apridal/syllabus.htm (dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Odborná kompetentnost k samostatnému řízení odborné činnosti při zajišťování a posuzování chovu včely medonosné

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Splnění podmínek a) tzv. malého zápočtu (vypracování semestrální práce a ústně prezentované seminární téma) a b) ústní zkouška v délce do 30 minut dle cca 100 zkušebních otázek. Hodnotí se přesnost a úplnost odpovědi k vybranému tématu a také znalosti související s daným tématem. Zkoušející klade dotazy k danému či souvisejícímu tématu jen tehdy, pokud si není jist komplexností znalostí zkoušeného posluchače. Hodnocení A: jen u komplexních odpovědí bez nutností doplňujícího dotazu. Hodnocení B: při komplexní odpovědi s drobnými nepřesnostmi či neúplnostmi. Hodnocení C: nutnost doplňujících dotazů pro prověření znalostí a případně i drobné nepřesnosti a neúplnosti. Hodnocení D: méně závažné neznalosti. Hodnocení E: významné neznalosti či neúplnosti k tématu a nepomohá ani podání doplňujících dotazů. Hodnocení F je použito v případě odpovědí na jinou než položenou otázku či úplná nebo jen částečná podstatná neznalost k danému tématu.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení10 h
seminář2 h
laboratorní práce14 h
konzultace5 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžné hodnocení8 h
příprava prezentace5 h
zpracování protokolů7 h
zpracování projektů2 h
zpracování seminární práce2 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • PŘIDAL, A. -- ČERMÁK, K. Včelařství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 92 s. ISBN 80-7157-850-9.
  • PŘIDAL, A. Včelařství: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 40 s. ISBN 80-7157-852-5.
  • ED, -. -- GRAHAM , J M. The Hive and the Honey Bee. Illinois: Dadant & Sons, 1992. 1324 s.
Doporučená literatura
  • NEPRAŠ, J. České včelařství. 1. vyd. Praha: SZN, 1971. 335 s. Živočišná výroba.
  • KNOLLER, R. Knížka o medu. 2. vyd. Praha: Granit, 1999. 81 s. ISBN 80-85805-80-4.
  • KAMLER, F. Komerční včelaření v České republice. 1. vyd. Praha: Český svaz včelařů, 2005. 63 s. ISBN 80-903309-1-6.
  • GRITSCH, H. Silná včelstva po celý rok. 1. vyd. Praha: Brázda, 2010. 173 s. ISBN 978-80-209-0381-5.
  • VESELÝ, V. -- KAMLER, F. -- TITĚRA, D. Základy včelaření. 3. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004. 46 s. ISBN 80-7271-143-1.
  • PŘIDAL, A. Aktuální podrobný seznam základní a rozšiřující studijní literatury s komentářem. [online]. 2013. URL: http://user.mendelu.cz/apridal/s_text.htm.