Studijní programy / B-ARB Arboristika / Lesnická botanika speciální
Kód předmětu:LBOTA
Název v jazyce výuky:Lesnická botanika speciální
Název česky:Lesnická botanika speciální
Název anglicky:Special Forest Botany
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2015/2016 - LDF
Vyučující:Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jana Posslová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je předat studentům základní informace o systému, charakteristice, životním cyklu, rozmnožování a ekologii skupin organizmů: bakterií, sinic, několika odd. řas, mechorostů, všech vyšších rostlin a hub. Praktická znalost 350 druhů lesních, lučních, ruderálních a segetálních rostlin.
Obsah předmětu:
1.Fylogenetický systém nižších i vyšších rostlin a hub. (dotace 2/2)
a.Bakterie a jejich význam v ekosystémech.
b.Sinice a řasy: rozmnožování, ekologie a význam v přírodě.
c.Houby a lišejníky: jejich úloha v ekosystémech.
d.Mechorosty: rozmnožování a ekologie, nejčastější zástupci.
e.Nahosemenné a krytosemenné: rozmnožování, diverzita, význam v ekosystémech.
f.Kapraďorosty a kvetoucí rostliny: indikační schopnost nejdůležitějších druhů.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Schopnost rozlišit druhy dřevin podle morfologických znaků
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost základních bylin i dřevin k indikaci stanovištních poměrů
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je zakončen zkouškou s částí písemnou i ústní, k zápočtu je nutná prokázaná znalost 350 druhů a konzultovaná seminární práce.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h20 h
cvičení28 h0 h
odborná exkurze16 h8 h
Samostudium
příprava na zkoušku28 h60 h
příprava na průběžné hodnocení10 h0 h
příprava na průběžný test10 h20 h
zpracování seminární práce20 h32 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.
  • DEYL, M. -- HÍSEK, K. Naše květiny. 3. vyd. Praha: Academia, 2008. 690 s.
  • HEYWOOD, V. Flowering Plants of the World. London: B T Batsford Ltd, 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.