Studijní programy / B-ARB Arboristika / Odborný jazyk 1 - angličtina
Kód předmětu:OJAI
Název v jazyce výuky:English for Specific Purpose 1
Název česky:Odborný jazyk 1 - angličtina
Název anglicky:English for Specific Purpose 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - LDF
Vyučující:PhDr. Zdena Rosická, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
PhDr. Lenka Řitičková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:Světový jazyk 2 - angličtina
Zaměření předmětu:práce s originálním odborným textem s porozuměním -- resumé a jeho prezentace, diskuse na dané téma.
Obsah předmětu:
1.Soil (dotace 2/0)
a.Jak číst neznámý text
b.Chemistry, physics - terminology and phrases

2.Tree parts (dotace 2/0)
a.Slovesa, časy

3.Silviculture (dotace 2/0)
a.Příslovce

4.Ecology (dotace 2/0)
a.Časové věty

5.Fertilization (dotace 2/0)
a.Podmínkové věty

6.Urban forestry (dotace 2/0)
a.Gerundium

7.Pests (dotace 2/0)
a.herbicides, pesticides, fungicides

8.Wood in buildings (dotace 2/0)
a.Vyjadřování "podmínky a možnosti" v angličtině

9.Wood assortments (dotace 2/0)
a.Přídavná jména

10.Materials used for construction purposes except wood (dotace 2/0)
a.Otázka a odezva

11.Wood, its problems and defects (dotace 2/0)
a.Zájmena

12.Furniture (dotace 2/0)
a.číslovky, zlomky

13.Particle board (dotace 2/0)
a.sizes, dimensions, technologies

14.Wood screws (dotace 2/0)
a.toughness, strength, durability, workability

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-gramatické struktury anglického jazyka
-Charakteristika odborného stylu
-Práce s odborným textem
-Rozvíjení schopnosti písemné komunikace v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Rozvíjení schopnosti písemného projevu v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost porozumět odborně zaměřenému textu v cizím jazyce
-Schopnost práce s odborným textem
-Specifika odborného překladu
-Znalost odborné slovní zásoby
-Zvládnutí gramatického systému anglického jazyka

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Povinná 80% aktivní účast na cvičeních
50minutový písemný test
60% úspěšnost
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h24 h
Samostudium
příprava na zkoušku4 h4 h
Celkem28 h28 h

Základní literatura
  • SVOBODOVÁ, A. English for forest and landscape engineering. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 168 s. ISBN 80-7157-680-8.
  • MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 0-521-53289-2.
  • BENDER, D. Wood Handbook Wood as engineering material. USA: Forest Product Laboratory, 2008. 463 s.