Studijní programy / B-ARB Arboristika / Geoinformatika pro závěrečné práce
Kód předmětu:GPZP
Název v jazyce výuky:Geoinformatika pro závěrečné práce
Název česky:Geoinformatika pro závěrečné práce
Název anglicky:Geoinformatics for Final Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 16/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2017/2018 - LDF
Vyučující:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Petr Vahalík, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Aplikovaná geoinformatika poskytuje podporu mnoha vědním oborům a počet závěrečných prací využívajících geoinformační technologie neustále stoupá. Cílem předmětu je poskytnout studentům zázemí pro zpracování těch částí závěrečných prací, které využívají geoinformačních technologií.
Obsah předmětu:
1.Geoinformační technologie (dotace 0/28)
a.Příprava geodat a metadata
b.Terénní měření a GPS
c.Digitální tématické mapování
d.Prostorové analýzy a geostatistika
e.Vizualizace a sdílení geodat

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Praktická aplikace GIS dovednosti
-Rozvíjení prostorové představivosti
-Schopnost základního zpracování digitálních prostorových dat

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet se uděluje za obhájení individuálního projektu, jehož obsahem je využití geoinformačních technologií v rámci zadání závěrečné práce.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
konzultace28 h28 h
Samostudium
zpracování projektů56 h56 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. 463 s. ISBN 80-248-1264-9.
Doporučená literatura
  • HLÁSNY, T. Geografické informačné systémy- priestorové analýzy. 1. vyd. Zvolen: Zephyros, 2007. 160 s. ISBN 978-80-8093-029-5.
  • RUDA, A. Základy práce s ArcGIS 10. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 150 s. ISBN 978-80-7375-595-9.
  • KLIMÁNEK, M. a kol. Geoinformační systémy: návody ke cvičením v systému ArcGIS. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7375-211-8.