Studijní programy / B-ARB Arboristika / Lesnická xylologie
Kód předmětu:LEX
Název v jazyce výuky:Lesnická xylologie
Název česky:Lesnická xylologie
Název anglicky:Forestry Xylology
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 20/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem je poskytnout informace o struktuře dřeva, jeho chemickém složení a fyzikálních a mechanických vlastnostech. Dále se předmět zabývá problematikou vzniku dřeva a faktory, které tyto procesy ovlivňují. Studenti se naučí prakticky určovat jednotlivé druhy běžných evropských dřev na makroskopické i mikroskopické úrovni.
Obsah předmětu:
1.Makroskopická stavba dřeva (dotace 4/12)
2.Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
3.Struktura dřeva na buněčné úrovni (dotace 4/12)
4.Faktory ovlivňující xylogenezi a floémogenezi (dotace 2/0)
5.Vady dřeva -- příčiny vzniku a jejich vliv na kvalitu dřeva (dotace 2/2)
6.Přehled fyzikálních a mechanických vlastností dřeva (dotace 6/2)
7.Přehled nedestruktivních a destruktivních metod pro určení kvality dřeva (dotace 2/0)
8.Vliv lesnických opatření na kvalitu dřeva (dotace 2/0)
9.Vliv struktury dřeva na biomechaniku stromu (dotace 2/0)
10.Trvanlivost a základy ochrany surového dříví (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na makroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na mikroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat vady dřeva
-Schopnost pracovat s mikroskopem
-Znalost chemického složení dřeva
-Znalost základních fyzikálních a mechanických vlastností dřeva.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 22 bodů)
- odevzdaný 1 protokol ze cvičení v průběhu semestru
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 35 min.
- počet otázek: 50 z toho 3 zásadní musí být bez chyby
- hodnocení: min. 70 %
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h0 h
cvičení28 h0 h
konzultace0 h20 h
Samostudium
příprava na zkoušku50 h78 h
příprava na průběžné hodnocení30 h38 h
zpracování protokolů4 h4 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • GANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P. Nauka o dřevě. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7375-312-2.
  • ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 129 s. ISBN 80-7157-400-7.
  • ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-7157-636-0.
Doporučená literatura
  • POŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M. Štruktúra a vlastnosti dreva. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1993. 485 s. ISBN 80-07-00600-1.
  • HOADLEY, R. Identifying Wood : Accurate results with simple tools. 1. vyd. Newtown: Taunton Press, 1990. 223 s. ISBN 0-942391-04-7.
  • WAGENFÜHR, R. Holzatlas. 5. vyd. München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2000. 707 s. ISBN 3-446-21390-2.
  • SCHWEINGRUBER, F H. -- SCHULZE, E. Atlas of woody plant stems: evolution, structure, and environmental modifications. Berlin: Springer, 2006. 229 s. ISBN 3-540-32523-9.