Studijní programy / B-ARB Arboristika / Územní plánování a regionální rozvoj
Kód předmětu:UPARR
Název v jazyce výuky:Územní plánování a regionální rozvoj
Název česky:Územní plánování a regionální rozvoj
Název anglicky:Spatial Planning and Regional Development
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 20/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Posluchač získá základní informace o soudobých trendech v územním plánování v evropském a světovém kontextu. Na praktických ukázkách jsou vysvětlovány postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace.
Obsah předmětu:
1.Krajina - kategorie, pojetí, obsah, systematika, členění, struktura, typizace, klasifikace krajiny podle přírodních faktorů, kulturní vývoj krajiny (dotace 4/4)
2.Krajinotvorní činitelé - geneze, typizace, procesy, účinnost. Krajinné složky - abiotické, biotické, antropogenní, krajina jako autoregulační systém, krajinné impakty, vazby vstupů a výstupů, rovnováha krajiny (dotace 2/2)
3.Kulturní krajina - stupně antropizace, antropogenní vlivy, kulturní krajiny ČR, typy a střety, využit (dotace 2/2)
4.Metody analýzy krajiny a krajinných hodnocení, plánování krajiny ( úrovně ) - topické, chorické, regionální, nadregionální (dotace 2/2)
5.Typy krajinného plánování - prostorové, krajinné, územní, ekologické, oblastní plán a rozvoj (dotace 2/2)
6.Krajinné plánování - cíle, úkoly, význam, vývojové formy, ekologická syntéza krajiny, metody krajinných syntéz (dotace 2/2)
7.Mezinárodní vazby krajinného plánování (dotace 2/2)
8.Strategie trvale udržitelného rozvoje - pojetí, koncepce, zdroje, strategické a prognózní plánování (dotace 2/2)
9.Územní plánování - legislativa, cíle, úkoly, územně plánovací informace, zástupce veřejnosti, rada obcí, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v území (dotace 2/2)
10.Nástroje územního plánování -- územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie), politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí (dotace 2/2)
11.Orgány územního plánování, speciální stavební úřady, územní rozhodnutí, vazby EIA, územní souhlas, zastavěné území, územní opatření, úpravy vztahů v území, předkupní právo a náhrady (dotace 2/2)
12.Krajinotvorné projekty a programy - ÚSES, programy revitalizací, obnov, péče o krajinu aj. (dotace 2/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-odhodlání k úspěchu
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost řešit problémy
-týmová práce

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost navrhovat konkrétní opatření pro trvale udržitelný rozvoj v oblasti
-Schopnost orientovat se v metodách, procedurách a legislativním rámci územního plánování v ČR
-Schopnost zvládnout základní postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:předmět bude ukončen písemnou a ústní zkouškou, z každé části musí studenti splnit minimálně 60% pro získání známky E
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h20 h
cvičení28 h0 h
konzultace0 h40 h
Samostudium
příprava na zkoušku42 h20 h
příprava na průběžné hodnocení14 h0 h
příprava na průběžný test0 h20 h
zpracování seminární práce28 h40 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • VOREL, I. -- KUPKA, J. Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2009. 1. vyd. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, 2009. ISBN 978-80-903206-0-4.
  • SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. 2. vyd. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
  • Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územ.řízení. 1. vyd. Brno: ÚÚR, 1996.
  • Limity využití území / : dodatek č. 1. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007. 1 s.
  • Limity využití území / : dodatek č. 2. Brno: Ústav územního rozvoje, 2008. 1 s.
  • HYVNAR, V. a kol. Limity využití území: celostátně platné limity : [praktická příručka]. 3. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007.
  • DOLEŽAL, J. a kol. Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami. Praha: Linde, 2007. 330 s. ISBN 978-80-7201-656-3.