Studijní programy / B-ARB Arboristika / Péče o zdravotní stav dřevin rostoucích mimo les
Kód předmětu:PPVA
Název v jazyce výuky:Péče o zdravotní stav dřevin rostoucích mimo les
Název česky:Péče o zdravotní stav dřevin rostoucích mimo les
Název anglicky:Practical Business in Arboriculture
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - LDF
Vyučující:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (garant, přednášející)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit studenty s možnostmi péče o zdravotní stav dřevin rostoucích v mimolesním prostředí formou přednášek a prezentacemi v rámci hlavního cvičení.
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, základy biologie dřevin - arboristické souvislosti. (dotace 2/0)
a.základy fyziologie dřevin
b.stavba a vlastnosti dřeva
c.Význam těchto vlastností při péči o dřevinu

2.Technologie pěstování výsadbového materiálu vzrostlých dřevin. (dotace 2/0)
a.Školkařské produkty
b.Kritéria kvalitního výsadbového materiálu
c.Výběr rostlinného materiálu pro výsadby

3.Důležité aspekty výsadby a povýsadbové péče s dopadem na zdravotní stav mladých dřevin. (dotace 2/0)
a.Možnosti ovlivnění po-výsadbového stresu (šoku)
b.Rizika plynoucí ze zanedbání povýsadbové péče
c.Kdy končí povýsadbová pěče

4.Zásady péče o zdravotní stav dřevin ve fázi dospívání a dospělosti (dotace 2/0)
a.Nejčastější rizika ohrožující dospívající dřeviny v městském prostředí
b.Ošetření pomocí nichž je možné předcházet vzniku závažných škod na dřevinách

5.Diagnostika stavu vzrostlých dřevin, jakožto podklad pro následnou péči. (dotace 2/0)
a.Dendrologický průzkum
b.Arboristické hodnocení
c.Návrh technologie ošetření dřeviny

6.Řeč těla stromů, aneb co můžeme zjistit o dřevině v rámci vizuálního hodnocení. (dotace 2/0)
a.Přístrojové vs vizuální hodnocení dřevin
b.Vizuální hodnocení závažnosti růstových defektů
c.Vizuální hodnocení závažnosti mechanických poškození a infekcí dřevorozkladnými houbami

7.Technologie ošetření dřevin pomocí řezu - fytopatologické souvislosti (dotace 2/0)
a.Vliv technologie a techniky řezu na zdravotní stav dřeviny
b.Reakce na řez dle druhu dřeviny

8.Konzervační ošetření dřevin - mechanická poranění, dutiny, stabilizace růstových defektů. (dotace 2/0)
a.Možnosti ošetření mechanických poranění dřevin
b.Management dutin - historie, současnost, budoucnost
c.Základy hodnocení stability dřevin

9.Konzervační ošetření dřevin - technologie stromové a půdní injektáže (dotace 2/0)
a.Historie použití injektážních technologií v managementu městské zeleně.
b.Aktuální možnosti použití injektáží
c.Potenciální možnosti využití injektáží v budoucnu

10.Doprovodné organismy s vazbou na dřeviny (dotace 2/0)
a.Základní rozdělení doprovodných organismů
b.Význam doprovodných organismů a jejich vztah ke dřevině
c.Změna přístupu k managementu dřeviny zapříčiněná doprovodnými organismy

11.Speciální průzkumy v arboristice - hodnocení biologické hodnoty dřevin (dotace 2/0)
a.ZCHD hmyzu s vazbou na dřeviny
b.Jak postupovat při provádění biologického průzkumu
c.Změny návrhu technologie ošetření dřeviny s ohledem na její biologickou hodnotu

12.Specifické nároky dřevin na prostředí, možnosti úpravy stanovištních poměrů vzrostlých dřevin (dotace 2/0)
a.Specifické nároky dřevin dle taxonu
b.Technologie omezující mechanická poškození vzrostlých dřevin
c.Možnosti zlepšování stanovištních poměrů

13.Specifika v technologii výsadeb (podsadeb) v rámci managementu cenných senescentních dřevin s kriticky nízkou hodnotou provozní bezpečnosti (dotace 2/0)
a.Důležité aspekty při provádění podsadeb vzrostlých dřevin
b.Specifika výsadeb do podkorunového prostoru stávajících dřevin.

14.Význam zákona 114/1992, jeho prováděcích vyhlášek a další legislativy v oblasti péče o dřeviny rostoucí mimo les. (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-interpersonální dovednosti
-podnikatelský duch
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Základní znalost pozemkové evidence v ČR
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost legislativy vztahující se k mimolesní zeleni
-Znalost práce s prostorovými daty

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet (min. 85% účast na přednáškách, prezentace semestrálního projektu, závěrečný test s minimálně 80% úspěšností)

zkouška písemná a ústní
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h10 h
Samostudium
příprava na zkoušku37 h40 h
příprava na průběžné hodnocení10 h10 h
příprava na průběžný test25 h40 h
zpracování projektů40 h40 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Arboristika: pro další vzdělávání v arboristice. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola, 2008. 210 s.
  • KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. Hodnocení stability stromů tahovými zkouškami. In Dreviny vo verejnej zeleni 2010. 1. vyd. Nitra: Edičné stredisko SPU Nitra, 2010, s. 132--135. ISBN 978-80-89408-08-5.
  • AOPK ČR. Metodika hodnocení stability stromů WLA. PRAUS, L. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KOLAŘÍK, J. -- HORÁČEK, P. -- KOŇAS, P. 2006.
  • AOPK. Metodika oceňování dřevin. KOLAŘÍK, J. -- ROMANSKÝ, M. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KREJČIŘÍK, P. -- SEBERA, J. -- ÚRADNÍČEK, L. -- POULÍK, J. -- SMÝKAL, F. -- KLIMEŠOVÁ, A. 2007.