Studijní programy / B-ARB Arboristika / Praktika pro arboristy
Kód předmětu:PPA
Název v jazyce výuky:Praktika pro arboristy
Název česky:Praktika pro arboristy
Název anglicky:Practice for the Arborist
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 14/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (garant)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Seznámení studentů s používanými praktickými postupy při diagnostické arboristice (praktické hodnocení stromů, specializované průzkumy, vytváření plánu péče o dřeviny).
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu a základy stresové fyziologie dřevin ve městě. (dotace 0/2)
2.Význam hmyzu v arboristice a aplikace znalostí problematiky hmyzích škůdců při zpracovávání odborných posudků v arboristice. (dotace 0/2)
3.Význam hub v arboristice a aplikace znalostí problematiky houbových chorob při zpracovávání odborných posudků v arboristice. (dotace 0/2)
4.Možnosti vytváření mapových podkladů (dotace 0/2)
5.1. kolokvium (zdůvodnění a obhájení výběru plochy) (dotace 0/2)
6.Praktická ukázka hodnocení dřevin - Lokalizace dřevin (dotace 0/2)
7.Praktická ukázka hodnocení dřevin - Taxonomické a dendrometrické údaje (dotace 0/2)
8.Zásadní druhy hmyzu pro arboristickou praxi (dotace 0/2)
9.Zásadní druhy hub pro arboristickou praxi (dotace 0/2)
10.2. kolokvium (prezentace postupu řešení seminární práce, návrhy pro úpravu řešení) (dotace 0/2)
11.Praktická ukázka hodnocení dřevin - kvalitativní atributy hodnocení (vitalita, zdravotní stav ...) (dotace 0/2)
12.Praktická ukázka hodnocení dřevin - návrh zásahů a specializované průzkumy (plán péče) (dotace 0/2)
13.Konzultace a příprava k obhajobě semestrálního projektu. (dotace 0/2)
14.Závěrečná obhajoba semestrálního projektu. (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-podnikatelský duch
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Dovednost výsadby stromů
-Návrh pěstebních opatření stromů
-Schopnost orientace v mapách
-Schopnost orientace ve výkresové dokumentaci zahradně architektonického řešení
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost práce v terénu
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Znalost legislativy vztahující se k mimolesní zeleni
-Znalost vlivu stresových faktorů na fyziologii stromu
-Znalost základů podnikání
-Způsobilost navrhovat vhodné kombinace druhů dřevin pro výsadby v lese a krajině
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Obhájení semestrálního projektu a písemná zkouška s minimální úspěšností 60%(praktické hodnocení stromů, specializované průzkumy, doprovodné organismy, vytváření plánu péče o dřeviny atp.).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška0 h14 h
cvičení28 h0 h
konzultace20 h30 h
Samostudium
příprava na zkoušku39 h38 h
příprava na průběžné hodnocení5 h10 h
zpracování seminární práce48 h48 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • SZÓRÁDOVÁ, A. -- PRAUS, L. -- KOLAŘÍK, J. Nová vizuální metoda hodnocení statických poměrů stromů WLA. In VOŽENÍLKOVÁ, E. -- PRAUS, L. -- MADĚRA, P. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KOLAŘÍK, J. Strom pro život - život pro strom VI. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2007, s. 67--85. ISBN 978-80-86950-02-0.
  • VOJÁČKOVÁ, B. -- KOLAŘÍK, J. Certifikace v oboru arboristika. [CD-ROM]. In ICOLLE 2011. s. 20--26. ISBN 978-80-7375-535-5.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3. vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.
  • KOLAŘÍK, J. Proceedings of the 2nd ISC Fortechenvi - Forrest and Wood-processing Technology and the Environment. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2003. 541 s. ISBN 80-7157-665-4.
  • KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- PRAUS, L. Provozní bezpečnost stromů, použití nové metody WLA. 23. 8. 2007 - 24. 8. 2007, Brno (CZ).
  • KNOTEK, J. Dohody podle § 68 a § 69 zákona o ochraně přírody. In Právní aspekty odstraňování ekologických zátěží s důrazem na staré zátěže a právní aspekty ochrany přírody. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 315--321. ISBN 978-80-210-4510-1.
  • KNOTEK, J. Evropská úmluva o krajině v českém právním řádu. In Sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie RADA EURÓPY. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008, s. 113--117. ISBN 978-80-8082-243-9.
  • KNOTEK, J. Kácení dřevin podle § 59 odst. 1 písm. j) vodního zákona. Správní právo. 2005. sv. XXXVIII, č. 2, s. 110--117. ISSN 0139-6005.
  • KNOTEK, J. Kompetence ve vyhlašování památných stromů po novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005. sv. XIII, č. 1, s. 74--76. ISSN 1210-9126.