Studijní programy / B-ARB Arboristika / Posuzování a oceňování stromů
Kód předmětu:PAOS
Název v jazyce výuky:Posuzování a oceňování stromů
Název česky:Posuzování a oceňování stromů
Název anglicky:Assessment and Valuation of Trees
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2020/2021 - LDF
Vyučující:Ing. Martin Kult (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Naučit studenty analyzovat fyziologickou i mechanickou stabilitu stromu, včetně použití přístrojových metod a navrhovat adekvátní zásahy péče.
Obsah předmětu:
1.Úvod do hodnocení stromů (dotace 2/2)
a.Teorie hodnocení rizika
b.Základní principy hodnocení

2.Vitalita stromu (dotace 4/4)
a.Hodnocení jednotlivých parametrů vitality
b.Hlavní charakteristiky
c.Vztah mezi vitalalitou a zdravotním stavem

3.Zdravotní stav stromu (dotace 4/4)
a.Parametry hodnocení zdravotního stavu
b.stabilita a provozní bezpečnost

4.Oceňování stromů (dotace 2/2)
a.Metoda AOPK ČR
b.Metoda dle oceňovací vyhlášky MF
c.Další metody oceňování

5.Přístrojové metody hodnocení stromů (dotace 6/6)
a.Členění metod, silné a slabé stránky
b.Fyzikální principy metod
c.Přístroje pro stanovení stability stromu
d.Přístroje pro stanovení vitality stromu

6.Speciální metody hodnocení (dotace 2/2)
a.Hodnocení ekologické hodnoty
b.Metody SIA a WLA
c.Metoda QTRA a podobné
d.Požadavky na soudní znalce, znalecká praxe, požadavky na znalecký posudek.
e.Hodnocení Sadovnické hodnoty a další metody

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Dovednost výsadby stromů
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost orientace v mapách
-Schopnost orientace v projektové dokumentaci staveb
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Schopnost řešit komplexně propojení praktické, ekonomické a legislativní stránky péče o zeleň
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Znalost legislativy vztahující se k mimolesní zeleni
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen ústní zkouškou v terénu. Pro přístup ke zkoušce je nutno získat zápočet a předložit projekt.
Zápočet: úspěšně napsané tři 30 minutové testy v průběhu semestru, hodnotí se i účast na přednáškách a cvičeních. Testy jsou elektronické.
Předkládaný projekt obsahuje zhodnocení stromů (min. 100 kusů) ve vybrané lokalitě, podrobné zhodnocení deseti stromů, včetně výpočtu ceny a bezpečnosti dle WLA a zhodnocení jednoho přístrojového testu. Projekt je nutno obhájit při zkoušce.
Vlastní zkouška zahrnuje obhajobu projektu (50 % známky) a praktické zhodnocení vybraných stromů v terénu (50 % známky). Obsahem zkoušky je stanovení vitality stromu, stability stromu, zdravotního stavu, návrh opatření, vyřešení potenciální situace zajištění ochrany vybraného stromu. Součástí zkoušky budou i dotazy na legislativu a postupy vázané na předmět.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška20 h14 h
cvičení20 h0 h
práce v terénu15 h4 h
veřejná prezentace (ústní)1 h1 h
Samostudium
příprava na zkoušku48 h60 h
příprava na průběžné hodnocení10 h20 h
příprava prezentace2 h1 h
zpracování projektů24 h40 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3. vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.
  • Principles of tree hazard assessment and management. London: Stationery Office, 388 s. Research for amenity trees. ISBN 0-11-753355-6.
  • The body language of trees: a handbook for failure analysis. London: The Stationary Office, 2006. 240 s. ISBN 0-11-753067-0.