Studijní programy / B-ARB Arboristika / Základy ZaKa I
Kód předmětu:ZAKA
Název v jazyce výuky:Základy ZaKa I
Název česky:Základy ZaKa I
Název anglicky:ZAKA Basics I
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2020/2021 - LDF
Vyučující:Ing. Lucie Poláčková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:Dendrologie nebo nyní Dendrologie
Zaměření předmětu:Struktura předmětu odráží hlavní jeho cíl - umožnit posluchačům dostatečně podrobný přehled informací potřebných k dobrému porozumění a spolupráci se zahradními architekty. Je zaměřen na čtyři hlavní oblasti, které jsou z hlediska všeobecného přehledu zásadní - teorie a vývoj zahradního umění, základy prostorové kompozice, základní dokumentace a nástroje zahradně-architektonického plánování a praktické ověření znalostí v terénu.
Obsah předmětu:
1.Základy prostorové kompozice (dotace 6/0)
2.Teorie a vývoj zahradního umění (dotace 6/0)
3.Zahradně architektonická dokumentace a plánovací podklady (dotace 6/0)
4.Teorie v praxi - exkurze (dotace 6/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Prostorová představivost
-Schopnost orientace v projektové dokumentaci staveb
-schopnost orientace v teorii zahradního umění
-Schopnost řešit komplexy problémů

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet - jeho získání je podmíněno 100% účastí na blocích, v případě nemoci je možná jedna absence (jeden celý blok), ale pouze při předložení oficiální neschopenky od lékaře.

Zkouška - ústní, každý student dostane jednu otázku z každého teoretického okruhu (celekem tři). Některé otázky mohou být položeny formou psaného testu.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h10 h
odborná exkurze6 h6 h
konzultace5 h4 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h70 h
příprava na průběžné hodnocení20 h30 h
zpracování seminární práce31 h20 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • JELLICOE, S. The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 3. vyd. London: Thames and Hudson, 2000. 408 s. ISBN 0-500-27819-9.
  • CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. Praha: Dokořán, 2002. 231 s. ISBN 80-86569-29-2.
  • BLAŠKOVÁ, M. Dotčené orgány v procesu územního plánování: zásady územního rozvoje, územní plán, vymezení zastavěného území, regulační plán, územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouav : stav k 31.12.2006. 3. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2006. 197 s.
  • ŠIMEK, P. -- SVOBODA, M. Projektování zahradních a krajinářských úprav a územních systémů ekologické stability. In PLOS, J. ŠTĚPÁN, P. Plánování území a projektování staveb. Část 19. Praha: Verlag Däshofer, 2004. ISBN 80-86229-26-2.
  • BELL, S. Elements of visual design in the landscape. 2. vyd. London: Routledge, 2004. 196 s. ISBN 978-0-415-32518-9.