Studijní programy / B-ARB Arboristika / Provozní praxe ARB
Kód předmětu:PRXO
Název v jazyce výuky:Provozní praxe ARB
Název česky:Provozní praxe ARB
Název anglicky:Practical Training
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/0/10 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 0/0/10 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - LDF
Vyučující:Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Provozní praxe je zaměřena na výkon prací THP u libovolného subjektu v oboru arboristika (seznámení se s provozními a organizačními podmínkami profese) a se specifiky a nároky na kvalifikovaný výkon prací při zjišťování arboristických činností.
Obsah předmětu:
1.Praxe se zaměřením na výrobní, řídící a kontrolní činnosti v oblasti péče o dřevinym rostoucí mimo les. (dotace 0/84)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost organizace a plánování
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Schopnost aplikace teoretických znalostí
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro výstup do koruny stromů
-Schopnost orientace v projektové dokumentaci staveb
-Schopnost řešit komplexy problémů

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Povinná pracovní stáž v rozsahu celého předmětu v souladu s požadavky fakult.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:K získání zápočtu u prezenční formy je nutný záznam o průběhu praxe s minimálním rozsahem 1 normostrany A4 stvrzená organizací, ze kterého je zřetelné, že se jednalo o provozní činnost.
K získání zápočtu u kombinované formy je nutné písemné potvrzení organizace o vykonané praxi nebo o současném zaměstnaneckém či podnikatelském poměru v lesnickém nebo dřevařském oboru. Možno též použít tiskopis záznamu o průběhu praxe.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
odborná praxe84 h84 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Arboristika: pro další vzdělávání v arboristice. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola, 2008. 210 s.
  • KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. Integrated system for assessing trees. In 17th International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium. 9. vyd. Sopron, Hungary: Faculty of Wood Sciences, University of West Hungary, 2011, s. 137--141. ISBN 978-963-9883-83-3.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
Doporučená literatura
  • pro praxe není literatura relevantní