Studijní programy / B-ARB Arboristika / Počítačová podpora projektování
Kód předmětu:PCDS
Název v jazyce výuky:Počítačová podpora projektování
Název česky:Počítačová podpora projektování
Název anglicky:Computer Aided Design
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský navazující
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Úvod do CAD technologií v projektování. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projekčních prací při konstrukci v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace. Po absolvování bude mít student základní znalosti v projektování a přehled o dalších možnostech využití těchto moderních metod navrhování.
Obsah předmětu:
1.Seznámení se základy projekčních prací pro konstrukce v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Tvorba výkresové dokumentace. (dotace 0/2)
2.Seznámení s metodám kreslení na programovém vybavení AutoCad 2010 (dotace 0/2)
3.Zvládnutí základních kreslících nástrojů a možností modifikací. (dotace 0/2)
4.Editace čar, šrafování, kótování, zobrazení (dotace 0/2)
a.1. dílčí zadání: Výkres detailu součástky

5.Práce s pomůckami, hladinami, bloky (dotace 0/2)
a.2. dílčí zadání: Výkres detailu okna

6.Práce v modelovém prostoru (dotace 0/2)
7.Tvorby výkresu (dotace 0/2)
a.3. dílčí zadání: Tvorby půdorysu 1.část

8.Práce s textem (dotace 0/2)
a.4. dílčí zadání: Tvorby půdorysu 2.část

9.Práce s rozvržením (dotace 0/0)
a.5. dílčí zadání: Výkres řezu

10.Práce na samostatném dílčím zadání 1.část (dotace 0/0)
11.Práce na samostatném dílčím zadání 2.část (dotace 0/0)
12.Možnosti tisku (dotace 0/0)
a.6. dílčí zadání: Výkres pohledů

13.Sdílení dat mezi AutoCADem dalšími aplikacemi (dotace 0/2)
14.Ukončení předmětu a odevzdání prací (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost organizace a plánování
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-základní profesní znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Rozvíjení prostorové představivosti
-Schopnost zpracovávat technické výkresy v digitální formě
-Získání, popřípadě prohloubení technických vědomostí a dovedností potřebných při čtení a kreslení stavebních výkresů a schémat
-Znalost technického kreslení
-Způsobilost práce v projekčním software

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět bude zakončen zápočtem. Započet se bude udělovat na základě vypracování šesti konkrétních výkresů stavebních objektů a konstrukčních detailů.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení30 h0 h
konzultace0 h10 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení20 h20 h
zpracování projektů34 h54 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2004 až 2007. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 285 s. ISBN 80-251-1210-1.
  • SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2008 a 2009. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-251-2302-7.
  • FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2010: učebnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 383 s. ISBN 978-80-251-2181-8.