Studijní programy / B-ARB Arboristika / Dendrometrie a statistika
Kód předmětu:DSAR
Název v jazyce výuky:Dendrometrie a statistika
Název česky:Dendrometrie a statistika
Název anglicky:Dendrometry and Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 18/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - LDF
Vyučující:Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Karel Drápela, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Uherková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Znalost základů statistického zpracování experimentálních dat včetně základních metod matematické statistiky, měření dendrometrickými pomůckami a výpočty objemů stojících i ležících stromů
Obsah předmětu:
1.Statistika - základní pojmy. Měření a jeho přesnost (dotace 2/0)
2.Statistické charakteristiky polohy, rozptýlení a tvaru jednorozměrného souboru. (dotace 8/10)
a.Exploratorní analýza dat
b.Bodové a intervalové odhady parametrů polohy a rozptýlení základního souboru

3.Statistické testy (dotace 6/6)
a.Testování statistických hypotéz - podstata, obecný postup. Testování hypotéz o průměrech a rozptylech
b.ANOVA

4.Korelace a regrese (dotace 6/6)
a.Statistiská závislost
b.Korelace
c.Lineární a nelineární regresní model

5.Základy dendrometrie (dotace 6/6)
a.Měření tlouštěk a výšek - průměrky a výškoměry
b.Výpočet objemu jednotlivého kmene
c.Objemové tabulky

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Matematické modelování
-Schopnost analýzy rychlosti změn navzájem souvisejících veličin.
-Schopnost interpretace výsledků analýzy dat
-Schopnost řešit komplexy problémů
-Schopnost správně používat statistický software
-Student umí aplikovat teoretické poznatky statistiky do praxe
-Student umí najít vhodnou statistickou metodu pro řešení daného problému
-Student umí stanovit potřebné statistické charakteristiky dat a zná jejich interpretaci

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet (úspěšné složení dvou testů - 1. popisná statistika, IS, testy, 2. ANOVA, regrese, korelace(na každém nutno získat 8 b. z 15 ) a písemná bodovaná zkouška (znalosti z rozsahu přednášek a cvičení, vybrané kapitoly z doporučené literatury, nejméně 12 b. ze 30, 5 otázek bodovaných 0-6 b.)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h0 h
cvičení28 h0 h
konzultace6 h10 h
Samostudium
příprava na zkoušku35 h50 h
příprava na průběžný test43 h0 h
zpracování protokolů0 h80 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • ZACH, J. -- DRÁPELA, K. -- SIMON, J. Dendrometrie: Cvičení. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1994. 166 s. ISBN 80-7157-121-0.
  • DRÁPELA, K. -- ZACH, J. Statistické metody I: (pro obory lesního dřevařského a krajinného inženýrství). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 135 s. ISBN 80-7157-416-3.
  • DRÁPELA, K. Statistické metody II: (pro obory lesního, dřevařského a krajinného inženýrství). 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. 144 s. ISBN 80-7157-474-0.
  • KORF, V. Dendrometrie. Academia, 1974. 240 s.
  • ŠMELKO, Š. Dendrometria: [vysokoškolská učebnica]. 2. vyd. Technická univerzita, 2015. 400 s. ISBN 978-80-228-1828-5.
Doporučená literatura
  • DRÁPELA, K. -- ZACH, J. Dendrometrie (Dendrochronologie). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 149 s. ISBN 80-7157-178-4.
  • MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 982 s. ISBN 80-200-1396-2.
  • MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Statistická analýza experimentálních dat. 2. vyd. Praha: Academia, 2004. 953 s. ISBN 80-200-1254-0.