Studijní programy / B-ARB Arboristika / Zoologie s entomologií
Kód předmětu:ZEAR
Název v jazyce výuky:Zoologie s entomologií
Název česky:Zoologie s entomologií
Název anglicky:Zoology and Entomology
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 18/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2015/2016 - LDF
Vyučující:doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne nyní Lesnická zoologie nebo Lesnická zoologie nebo ne nyní Zoologie nebo Zoologie nebo Zoologie a management volně žijících živočichů nebo ne nyní Zoologie a management volně žijících živočichů nebo Zoologie K nebo ne nyní Zoologie K
Zaměření předmětu:Živočichové hrají v arboristice významnou roli, neboť mnoho druhů je přímo či nepřímo vázáno na výskyt dřevin. Mezi tyto druhy patří i velké množství druhů ohrožených a chráněných a dřeviny jsou významnými nositeli biodiverzity v krajině. Na druhé straně celá řada živočišných druhů svými životními projevy dřeviny poškozuje a jejich dobrá znalost je základem integrované ochrany rostlin. Vysokoškolsky vzdělaní arboristé by měli být seznámeni se základy obecné zoologie s hlavními živočišnými skupinami a jejich významnějšími zástupci. Musí znát nejenom jejich systematickou příslušnost, ale i vývoj, ekologii, etologii, význam atd. Tyto znalosti představují teoretický základ navazujících disciplín (např. ochrany dřevinné vegetace, ekologie živočichů či příp. myslivosti).
Obsah předmětu:
1.Základy morfologie, rozmnožování a ontogeneze (embryonálního a postembryonálního vývoje) živočichů; Etologie živočichů. (dotace 2/0)
2.Zásady systematiky, klasifikace a názvosloví živočichů. (dotace 0/2)
3.Systematická část - charakteristika, klasifikace, zástupci, význam. (dotace 20/24)
a.Houbovci (Porifera), Láčkovci (Radiata), Ploštěnci (Platyhelminthes), Vířníci (Rotifera), Vrtejši (Acanthocephala). (Dotace 2/2)
b.Břichobrvky (Gastrotricha), Pásnice (Nemertea), Mechovci (Bryozoa), Mechovnatci (Entoprocta), Kroužkovci (Annelida), Měkkýši (Mollusca). (Dotace 2/2)
c.Hlístice (Nematoda), Želvušky (Tardigrada), Drápkovci (Onychophora). (Dotace 2/2)
d.Členovci (Arthropoda) I - Klepítkatci (Chelicerata), Korýši (Crustacea). (Dotace 2/2)
e.Členovci (Arthropoda) II - Mnohonozí (Myriapoda), Šestinozí (Hexapoda). (Dotace 4/6)
f.Ostnokožci (Echinodermata), Polostrunatci (Hemichordata), Strunatci (Chordata) I - Kruhoústí (Cyclostoma), Paryby (Chondrichthyes), Ryby (Pisces). (Dotace 2/2)
g.Strunatci (Chordata) II - Obojživelníci (Amphibia), Plazi (Reptilia). (Dotace 2/2)
h.Strunatci (Chordata) III - Ptáci (Aves). (Dotace 2/4)
i.Strunatci (Chordata) IV - Savci (Mammalia). (Dotace 2/2)

4.Zoogeografie, historický vývoj fauny. (dotace 2/0)
5.Biodiverzita, stromy nositelé biodiverzity v krajině. (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Znalost ekoligie, významu a ohrožení nejdůležitějších zástupců jednotlivých taxonomických skupin živočichů
-Znalost obecné zoologie a taxonomického systému živočichů
-Způsobilost k hodnocení významu živočichů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Povinná účast na cvičení (minimálně 80 %). K získání zápočtu musí studenti prokázat praktickou schopnost determinace významných druhů živočichů, včetně jejich zařazení do vyšších taxonomických jednotek (kmen, třída)(minimálně 85 % správně determinovaných položek z celkem 20). Zápočet je podmínkou připuštění ke zkoušce. Písemná zkouška (5 kreditů), trvání 60 min, 100 otázek, minimum 60 bodů ze 100 možných.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h10 h
cvičení28 h8 h
konzultace8 h16 h
Samostudium
příprava na zkoušku52 h70 h
příprava na průběžné hodnocení24 h36 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
Doporučená literatura
  • BUCHAR, J. -- ČEPICKÁ, A. a kol. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6.
  • GAISLER, J. -- ZIMA, J. Zoologie obratlovců. 2. vyd. Praha: Academia, 2007. 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9.
  • The insects: An Outline of Entomology. 2. vyd. Oxford: Blackwell Science, 2000. 470 s. ISBN 0-632-05343-7.
  • LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.
  • Kolektiv autorů. Svět zvířat I-XII. Praha: Albatros, 1997-2001.