Studijní programy / B-ARB Arboristika / Odborný jazyk 2 - angličtina
Kód předmětu:OAJZ
Název v jazyce výuky:English for Specific Purpose 2
Název česky:Odborný jazyk 2 - angličtina
Název anglicky:English for Specific Purpose 2
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - LDF
Vyučující:PhDr. Zdena Rosická, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
PhDr. Lenka Řitičková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:Odborný jazyk 1 - angličtina
Zaměření předmětu:Prověření znalosti studentů, kteří absolvovali odbornou výuku, a to především v práci s odborným textem (překlad z angličtiny do češtiny, shrnutí obsahu; znalost základní obecné technické a speciální odborné technické terminologie slovem a písmem; diskuse na dané - probrané - odborné téma.
Obsah předmětu:
1.Forest reproduction (dotace 2/0)
2.Seed collection (dotace 2/0)
3.Tree climbing (dotace 2/0)
4.Clearcutting (dotace 2/0)
5.Tree removal and selection (dotace 2/0)
6.Wildfires (dotace 2/0)
7.Employee safety (dotace 2/0)
8.Woodframe construction (dotace 2/0)
9.Green buildings (dotace 2/0)
10.Materials for metal furniture (dotace 2/0)
11.Chair (dotace 2/0)
12.Fastenings, nails and hinges (dotace 2/0)
13.Wood finishes (dotace 2/0)
14.Lacquer (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-interpersonální dovednosti
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost samostatné práce
-uvědomění si konceptu kvality
-základní všeobecné znalosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-gramatické struktury anglického jazyka
-Charakteristika odborného stylu
-Práce s odborným textem
-Rozvíjení schopnosti písemné komunikace v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Rozvíjení schopnosti písemného projevu v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Specifika odborného překladu
-Znalost odborné slovní zásoby

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Ústní zkouška (předpokladem je splněný zápočet z předchozího semestru)
Povinná 80% aktivní účast na cvičeních
překlad odborného původního anglického textu se slovníkem do češtiny (6 stran textu + vytvoření slovníčku 30-50 termínů s překladem)
ústní diskuse a konverzace na základě přeloženého odborného textu
terminologický test - 60% úspěšnost
6stránkový překlad odborného textu z angličtiny do češtiny, 30 odborných termínů s překladem
Diskuse a konverzace zaměřená na odborný text a terminologii
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška14 h0 h
cvičení0 h4 h
konzultace4 h4 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h20 h
příprava na průběžné hodnocení18 h12 h
příprava na průběžný test0 h10 h
příprava prezentace0 h6 h
Celkem56 h56 h

Základní literatura
  • SVOBODOVÁ, A. English for forest and landscape engineering. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 168 s. ISBN 80-7157-680-8.
  • MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students: with answers. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 0-521-53762-2.
  • JULIUS, C. Anglicky bez (po)chyb. Ostrava: Montanex, 2008. ISBN 80-7225-138-4.
Doporučená literatura
  • BENDER, D. Wood Handbook Wood as engineering material USA Forest Product Laboratory 2008