Studijní programy / B-ARB Arboristika / Pěstování speciálního sadebního materiálu
Kód předmětu:PSSM
Název v jazyce výuky:Pěstování speciálního sadebního materiálu
Název česky:Pěstování speciálního sadebního materiálu
Název anglicky:Production of Special Planting Stock
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2019/2020 - LDF
Vyučující:Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Seznámit posluchače s netradičními technologiemi výroby sadebního materiálu stromů a keřů, které se dosud v lesnictví používají v omezeném rozsahu, s metodami zjišťování kvality sadebního materiálu a kvality kořenového systému a se základy ovocnářského a okrasného školkařství.
Obsah předmětu:
1.Hydroponické způsoby pěstování rostlin (dotace 2/0)
2.Pěstování sadebního materiálu listnatých dřevin řízkováním (dotace 2/0)
3.Pěstování sadebního materiálu topolů a vrb (dotace 2/0)
4.Pěstování a přesadba vzrostlých stromů (dotace 2/0)
5.Pěstování sadebního materiálu zkracováním nadzemní části, pěstování sadebního materiálu na stres (dotace 1/0)
6.Explantátové kultury (dotace 4/0)
a.Vybavení laboratoře, příprava médií
b.Biotechniky a technologie množení sadebního materiálu

7.Kvalita sadebního materiálu (dotace 4/0)
a.Morfologická a genetická kvalita sadebního materiálu a způsoby jejich zjišťování
b.Fyziologická kvalita sadebního materiálu a způsoby jejího zjišťování

8.Kořenový systém a jeho kvalita (dotace 4/0)
a.Metody hodnocení kořenového systému
b.Mykorhiza, způsoby hodnocení a význam při pěstování sadebního materiálu

9.Základy ovocnářského školkařství (dotace 2/0)
10.Biotechniky okrasného školkařství (dotace 2/0)
11.Pěstování sadebního materiálu a obnova lesa pro tropy a subtropy (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost samostatně rozhodovat o vhodné metodě pěstování sadebního materiálu.
-Znalost metod zjišťování kvality kořenového systému dřevin.
-Znalost metod zjišťování kvality sadebního materiálu.
-Znalost základů ovocnářského a okrasného školkařtví

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je znalost probírané tématiky prokázaná písemným testem (minimálně 80 % správných odpovědí).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h10 h
konzultace0 h10 h
Samostudium
příprava na zkoušku56 h64 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
 • MAUER, O. a kol. Pěstování speciálního sadebního materiálu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 279 s. ISBN 978-80-7375-696-3.
Doporučená literatura
 • BÄRTELS, A. Rozmnožování dřevin. Praha: SZN, 1988. 452 s.
 • GRYNDLER, M. Mykorhizní symbióza -- O soužití hub s kořeny rostlin. Praha: Academia, 2004. 366 s. ISBN 80-200-1240-0.
 • Explantátové kultury rostlin. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1992. 146 s. ISBN 80-7044-036-8.
 • PALÁTOVÁ, E. Zakládání lesa I - Lesní semenářství. Brno: MZLU v Brně, 2008. 120 s.
 • Kořenový systém - základ stromu: sborník referátů z konference = Root system - the tree foundation : proceedings from the conference : 25.8.2004 Křtiny. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů :, 2004. 162 s. ISBN 80-239-3335-3.
 • MAUER, O. Zakládání dřevinné vegetace. Brno: MZLU v Brně, 2010. 169 s.
 • MEJSTŘÍK, V. Mykorrhizní symbiózy. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 150 s.
 • OBDRŽÁLEK, J. -- PINC, M. Vegetativní množení listnatých dřevin: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1997. 118 s. ISBN 80-85116-13-8.
 • Záhradnícke škôlkárstvo. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1989. 219 s. ISBN 80-07-00034-8.
 • VÉBER, K. Hydroponické kultivační systémy. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 118 s.