Studijní programy / B-ARB Arboristika / Geoinformační systémy
Kód předmětu:GIS
Název v jazyce výuky:Geoinformační systémy
Název česky:Geoinformační systémy
Název anglicky:Geoinformation Systems
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 20/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Andrea Procházková (cvičící)
Ing. Petr Vahalík, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Podat posluchačům základní informaci o prostorových datech (geodatech), geografických informačních systémech (GIS) a nejdůležitějších funkčních a analytických operacích používaných v GIS. Naučit je nejdůležitějším praktickým úlohám GIS.
Obsah předmětu:
1.Prostorová data (dotace 2/2)
a.definice a základní pojmy
b.datové modely
c.struktura prostorových dat

2.Analogová a digitální data a jejich integrace do GIS (dotace 4/2)
a.datové zdroje v ČR a v zahraničí
b.kvalita dat a jejich obsahová náplň, zdroje chyb
c.kartografická zobrazení a souřadnicové systémy

3.Technologie pořizování dat (dotace 6/12)
a.globální navigační satelitní systémy, senzorové sítě
b.dálkový průzkum Země -- multispektrální snímky a laserové skenování
c.digitalizace, georeferencování, využití analogových dat
d.digitální modely terénu a topografické analýzy
e.atributová data a jejich integrace do GIS, geodatabáze, dotazy

4.Prostorové operace (dotace 6/6)
a.prohledávání a měření, překryty
b.operace s okolím -- analýza kontextu, spojitosti a síťové analýzy, frikční povrchy
c.multikriteriální prostorové analýzy

5.Prezentace výstupů z GIS (dotace 2/2)
a.tvorba mapových kompozic
b.zásady (tematické) kartografie, metody vizualizace

6.Aplikace GIS (dotace 8/4)
a.management GIS projektů, participativní a kolaborativní mapování
b.mobilní GIS, webové mapové servery a služby, geoportály
c.precizní lesnictví, precizní zemědělství
d.management přírodních zdrojů a rizik, mapování změn krajiny

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-základní profesní znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost práce s prostorovou databází
-Schopnost výpočtu základní prostorové statistiky
-Schopnost základního zpracování digitálních prostorových dat
-Schopnost zpracování prostorové interpolace

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet: hodnocení účasti na cvičeních (max. jedna neomluvená neúčast), splnění všech průběžných úkolů a zpracování finální zápočtové úlohy (samostatná práce multikriteriální analýzy na 60 minut). Zkouška: 20 testových otázek z přednášených okruhů a 3 otázky textové (otevřené). U testových otázek je pouze jedna odpověď ze 4 možných správná, u textových otázek je možné odpovědět libovolně dlouhým textem. Celkem je v testu a v písemné části možné získat 32 bodů a požadovaná minimální úspěšnost je 60%. Klasifikační stupně jsou procenticky odstupňovány od minimální úspěšnosti a časový limit je 60 minut.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h0 h
cvičení28 h20 h
konzultace16 h40 h
Samostudium
příprava na zkoušku50 h62 h
příprava na průběžné hodnocení8 h8 h
příprava na průběžný test10 h10 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. 513 s. ISBN 80-248-1264-9.
  • KLIMÁNEK, M. a kol. Geoinformační systémy: návody ke cvičením v systému ArcGIS. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7375-211-8.
  • KENNEDY, M. Introducing geographic information systems with ArcGIS: a workbook approach to learning GIS. 3. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 628 s. ISBN 978-1-118-15980-4.
Doporučená literatura
  • KLIMÁNEK, M. Digitální modely terénu. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 85 s. ISBN 80-7157-982-3.
  • RUDA, A. Základy práce s ArcGIS 10. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 150 s. ISBN 978-80-7375-595-9.
  • Introduction to geospatial technologies. 2. vyd. New York: W. H. Freeman and company, 2014. 512 s. ISBN 978-1-4641-3345-9.