Studijní programy / B-ARB Arboristika / Dendrochronologie
Kód předmětu:DCH
Název v jazyce výuky:Dendrochronologie
Název česky:Dendrochronologie
Název anglicky:Dendrochronology
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 1/2; kombinovaná, 16/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Seznámení s metodikou odběru a měření vzorků, osvojení si práce s datovacími programy, poznání možností využití letokruhových analýz a jejich interpretací, informace o nejnovějších metodách v evropské dendrochronologii. Znalost datování historického a recentního dřeva.
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 1/1)
2.Stavba dřeva (dotace 1/2)
a.Základy makroskopické a mikroskopické stavby dřeva
b.Letokruh (definice, vymezení hranic, jarní a letní dřevo)

3.Základy dendrochronologie I. (dotace 1/2)
a.Definice pojmu dendrochronologie
b.Historie dendrochronologie
c.Základní principy dendrochronologie
d.Standardní chronologie
e.Detrendace

4.Základy dendrochronologie II. (dotace 1/2)
a.Problematika odběru, příprava a měření vzorků
b.Počítačové zpracování dat

5.Dendrochronologie v archeologii (dotace 1/2)
6.Dendroekologie (dotace 1/3)
7.Subfosilní dřevo a C14 datování (dotace 1/2)
8.Další využití dendrochronologie (dotace 1/2)
9.Seminář 1 - praktické ukázky dendrochronologie (dotace 0/9)
10.Seminář 2 - praktické ukázky dendrochronologie (dotace 0/9)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost samostatné práce
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na makroskopické úrovni
-Schopnost provádět letokruhové analýzy

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná povinná účast na cvičení, odevzdání seminární práce, napsání elektronického zápočtového testu na 70 %.

Seminární práce bude členěna následovně: 1. Titulní strana (název práce, jména všech členů skupiny, obor, datum,...), 2. Cíl práce, 3. Materiál a metodika (popis porostu, odběr vzorků, příprava vzorků, měřeni vzorků, datování vzorků), 4. Výsledky (grafy -- synchronizace jednotlivých letokruhových křivek, analýza významných negativních let -- které roky byly významně negativní a kolik stromů v těchto letech negativně reagovalo) -- vše doplnit slovním komentářem, 5. Diskuse, 6. Závěr, 7. Použitá literatura.

Elektronický zápočtový test trvá 30 min, bude vygenerováno celkem 20 otázek ze čtyř kategorií: 5 otázek z okruhu Subfosilní dřevo; 5 otázek z okruhu Stavba dřeva; 5 otázek z okruhu Dendroekologie; 5 otázek z okruhu Dendrochronologické datování. Pro úspěšné splnění testu je nutné dosáhnout minimálně 70% úspěšnosti.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška14 h16 h
cvičení28 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku10 h14 h
příprava na průběžný test10 h14 h
zpracování seminární práce22 h40 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • DRÁPELA, K. -- ZACH, J. Dendrometrie (Dendrochronologie). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 149 s. ISBN 80-7157-178-4.
  • ÚRADNÍČEK, L. a kol. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
  • VINAŘ, J. a kol. Historické krovy: typologie, průzkum, opravy. 1. vyd. Grada, 2010. 448 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3038-7.
  • VINAŘ, J. a kol. Historické krovy II: průzkumy a opravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 301 s. ISBN 80-247-1111-7.
  • Fundamentals of tree-ring research. University of Arizona Press, 333 s. ISBN 978-0-8165-2684-0.
Doporučená literatura
  • COOK, E. -- KAIRIUKSTIS, L. Methods of Dendrochronology. Applications in the Environmental Sciences. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers and International Institute for Applied Systems Analysis, 1990.
  • SCHWEINGRUBER, F H. Tree rings and environment dendroecology. Berne: Paul Haupt Publishers, 1996. 609 s. ISBN 3-258-05458-4.
  • SCHWEINGRUBER, F H. Trees and Wood in Dendrochronology : Morphological, Anatomical, and Tree-Ring. Analytical Characteristics . Berlin: Springer-Verlag, 1993. 6 s. Springer Series in Wood Science. ISBN 3-540-54915-3.
  • WAGENFÜHR, R. Holzatlas. 5. vyd. München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2000. 707 s. ISBN 3-446-21390-2.