Studijní programy / B-ARB Arboristika / Světový jazyk 2 - angličtina
Kód předmětu:AJSP2
Název v jazyce výuky:English Course 2
Název česky:Světový jazyk 2 - angličtina
Název anglicky:English Course 2
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 14/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:PhDr. Zdena Rosická, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
PhDr. Lenka Řitičková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:(Světový jazyk 1 - angličtina nebo Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1) a FAKULTA (LDF)
Zaměření předmětu:gramatický systém anglického jazyka
funkční perspektiva větná závazná pro správné vyjadřování
Obsah předmětu:
1.Trpný rod (dotace 2/0)
a.tvoření, použití v různých časech

2.Časové věty (dotace 2/0)
a.spojky v časových větách

3.Podmínkové věty (dotace 2/0)
a.skutečná, neskutečná podmínka, spojky

4.Must, may - další použití; modální slovesa - opisy v minulém a budoucím čase (dotace 2/0)
a.probability, certainty; had to, will have to; was/were able to; was/were allowed to

5.Rozdíly "do", "make", číslovky, zlomky (dotace 2/0)
a.matematické úkony, čtení a použití číslovek

6.Frázová slovesa, předložky (dotace 2/0)
a.get, look, carry, put, take, see, come, bring, turn
(up, down, on, off)

7.Předminulý čas prostý, předminulý čas průběhový (dotace 2/0)
a.tvoření, užití

8.Souslednost časová, přímá nepřímá řeč (dotace 2/0)
a.časové posuny

9.Vazby "have st done", make sb do st", question tags, so do I (dotace 2/0)
a.použití v různých časech

10.SVOMPT a inverze (dotace 2/0)
a.nepřímé otázky

11.Zájmena, členy, předložková spojení (dotace 2/0)
a.postavení zájmen, nulový člen, složené předložky

12.Shrnutí (dotace 2/0)
a.písemný test

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-gramatické struktury anglického jazyka
-Rozvíjení schopnosti písemné komunikace v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Rozvíjení schopnosti písemného projevu v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost porozumět odborně zaměřenému textu v cizím jazyce
-Způsobilost základních prezentačních dovednosti

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Písemná zkouška
Povinná 80% aktivní účast na cvičeních
50minutový písemný test
60% úspěšnost
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h24 h
Samostudium
příprava na zkoušku6 h6 h
příprava na průběžné hodnocení16 h16 h
příprava na průběžný test10 h10 h
Celkem56 h56 h

Základní literatura
  • KOLLMANOVÁ, L. Angličtina pro samouky. Praha: LEDA, 2008. 447 s.
  • MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students: with answers. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 0-521-53762-2.
  • JULIUS, C. Anglicky bez (po)chyb I. Ostrava: Montanex, 2008. ISBN 80-7225-138-4.