Studijní programy / B-ARB Arboristika / Světový jazyk 2 - němčina
Kód předmětu:NJSP2
Název v jazyce výuky:Deutsch 2 - Mittelstufe
Název česky:Světový jazyk 2 - němčina
Název anglicky:German Course 2
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 14/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:PhDr. Jitka Sýkorová (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty:Světový jazyk 1 - němčina
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je navázat na znalosti z přednášek zimního semestru. Předmět rozšiřuje znalosti již osvojených gramatických jevů. Důraz je kladen na aplikaci znalostí při četbě odborných textů a odborné literatury.
Obsah předmětu:
1.Sloveso werden ve funkci pomocného slovesa; čas budoucí a pasivum. Pasivum v čase přítomném, préteritu a perfektu. (dotace 2/0)
a.Pasivum v odborném stylu.

2.Infinitiv s zu. Infinitiv s zu po slovese, podstatném jménu, přídavném jménu. (dotace 2/0)
a.Infinitiv s zu v odborném textu.

3.Modalita, vyjádření nutnosti, možnosti, povinnosti. (dotace 2/0)
a.4 způsoby vyjádření modality.

4.Komparace přídavných jmen a příslovcí. Srovnání: wie, als (dotace 2/0)
a.Opakování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém a bez členu.

5.Zpodstatnělá přídavná jména, příčestí přítomné a příčestí minulé (dotace 2/0)
a.příčestí přítomné a příčestí minulé ve spojení se členem a ve formě substantiva

6.Rozvinutá přívlastková vazba a tvorba odborného názvosloví (dotace 2/0)
a.Rozvinutá přívlastková vazba v odborném stylu, lexikologie odborného stylu

7.Předpony sloves dílem odlučitelné dílem neodlučitelné; dvojité spojky (dotace 2/0)
a.Syntax odborného textu

8.Kondicionál a konjunktiv préterita a konjunktiv préterita a plusquamperfekta. (dotace 2/0)
a.Praktické použití kondicionálu a konjunktivu.

9.Lexikologie - slova složená se zřetelem na tvorbu odborného názvosloví (dotace 2/0)
a.Člen podstatných jmen složených

10.Význam prefixů sloves se zřetelem na odborné názvosloví (dotace 2/0)
a.Slovotvorba odborného názvosloví

11.Zrádná slova v němčině, rozdíly mezi rakouskou a německou němčinou (dotace 2/0)
a.genau/pünktlich, bunt/abwechlungsreich/, wie/als, ändern/wechseln aj.

12.Závěrečný písemný test. (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-gramatické struktury němčiny
-Rozvíjení schopnosti písemné komunikace v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Rozvíjení schopnosti písemného projevu v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost porozumět odborně zaměřenému textu v cizím jazyce
-Základní prezentační dovednosti

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Ústní zkouška
Povinná 80% aktivní účast na cvičeních
50minutový písemný test
60% úspěšnost
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h8 h
konzultace0 h8 h
Samostudium
příprava na zkoušku24 h30 h
příprava na průběžné hodnocení8 h0 h
zpracování seminární práce0 h10 h
Celkem56 h56 h

Základní literatura
  • HÖPPNEROVÁ, V. -- JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky. 2. vyd. V Praze: Svoboda, 2007. 357 s. ISBN 978-80-205-0594-1.
  • HÖPPNEROVÁ, V. Zrádná slova v němčině. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 255 s. ISBN 80-86119-68-8.
  • LÉVY-HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa: studieren, arbeiten, leben. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 122 s. ISBN 80-7238-359-0.
  • HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 326 s. ISBN 978-80-86929-42-2.