Studijní programy / B-ARB Arboristika / Geodézie a pozemková evidence
Kód předmětu:GPEV
Název v jazyce výuky:Geodézie a pozemková evidence
Název česky:Geodézie a pozemková evidence
Název anglicky:Geodesy and Land Records
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2/4 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne (Geodézie a pozemková evidence nebo nyní Geodézie a pozemková evidence nebo Geodézie v lesnictví a pozemková evidence nebo nyní Geodézie v lesnictví a pozemková evidence)
Zaměření předmětu:Znalost aplikací geodézie v lesnictví a krajinářství, seznámení se základními měřickými postupy a metodami, následným počítačovým zpracováním, pozemkovou evidencí a s pokročilými metodami sběru dat (GNSS, fotogrammetrie, laserscanning).
Obsah předmětu:
1.Úvod do geodézie a kartografie (dotace 8/4)
a.Úvod, rozdělení, historie.
b.Návazné vědní obory
c.Matematická kartografie, referenční tělesa, kartografická zobrazení
d.Souřadnicové systémy
e.Mapy, mapová díla, rozdělení, generalizace

2.Souřadnicové výpočty. (dotace 12/4)
a.Základní souřadnicové výpočty, výpočet směrníku a délky strany, výpočet polární a ortogonální metody.
b.Výpočet protínání z úhlů a z délek.
c.Výpočet polygonového pořadu.
d.Výpočet plochy ze souřadnic lomových bodů.

3.Zaměřování zemského povrchu (dotace 4/16)
a.Základní metody geodetických měření - měření pomocí jednoduchých pomůcek.
b.Měření vodorovných a výškových úhlů teodolity, použití totálních stanic.
c.Seznámení se základními metodami měření polohopisu - délková, ortogonální, polární a průseková metoda.
d.Seznámení se základními metodami měření výškopisu - přímé a nepřímé metody.
e.Tachymetrie, zpracování polohopisu a výškopisu mapy, interpolace vrstevnic, podélné a příčné profily.
f.Vytyčování, základní vytyčovací metody.
g.Pokročilé metody sběru dat (GNSS, fotogrammetrie, laserscanning).

4.Pozemková evidence. (dotace 4/4)
a.Vývoj pozemkové evidence. Stabilní katastr. Pozemkový katastr.
Pozemková kniha. Jednotná evidence půdy. Evidence nemovitostí.
b.Katastr nemovitostí. Katatrální mapy. Digitální zpracování.
c.Základní druhy zápisů vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí. Orientace v údajích geometrického plánu.
d.Praktická práce s údaji katastru nemovitostí, nahlížení do katastru.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-týmová práce
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Praktická aplikace GIS dovednosti
-Schopnost polohopisného a výškopisného zaměření daného území
-Schopnost práce s teodolitem (totální stanicí)
-Schopnost základního zpracování digitálních prostorových dat
-Znalost pozemkové evidence v ČR

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet a zkouška. Součástí zkoušky je E-learningový test v UIS v rozsahu 20ti otázek, pro splnění testu a postupu k ústní zkoušce je zapotřebí splnění nejméně 65%. Podmínkou ke získání zápočtu je vypracování průběžně zadávaných protokolů (zpravidla 1 protokol z každého cvičení), účast alespoň 80% na semestrálních cvičeních a 100% účast na hlavním cvičení. Součástí hlavního cvičení je zpracování projektu (polohopisný a výškopisný plán zájmového území, nivelační zápisník, technická zpráva měřické náčrty).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h19 h
cvičení28 h19 h
práce v terénu40 h19 h
konzultace0 h19 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h20 h
zpracování protokolů24 h24 h
zpracování seminární práce0 h20 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • ŠÍMA, J. -- RAPANT, P. Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy : výklad 200 základních termínů, anglické, německé a ruské ekvivalenty. 1. vyd. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK), Odvětvové informační středisko, 2003. 87 s. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. ISBN 80-85881-20-9.
  • Katastr nemovitostí : Zeměměřictví ; Pozemkové úpravy a úřady : podle stavu k1.4.2009. Ostrava: Sagit, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7208-737-2.
  • DOUŠEK, F. -- MATĚJÍK, M. Geodézie. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 310 s. ISBN 80-7157-913-0.
  • DOUŠEK, F. Geodezie: praktická cvičení. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 146 s. ISBN 80-7157-076-1.
  • DOUŠEK, F. -- MATĚJÍK, M. Katastr nemovitostí. Brno: Institut Franka Dysona - realitní vysoká škola, 2008. 94 s. ISBN 978-80-254-2663-0.
  • MATĚJÍK, M. -- DOUŠEK, F. Využití optimalizace pro dělení a oceňování pozemků. Disertační práce. MZLU v Brně, 2003. 90.