Studijní programy / B-ARB Arboristika / Ekofyziologie lesních dřevin
Kód předmětu:EFD
Název v jazyce výuky:Ekofyziologie lesních dřevin
Název česky:Ekofyziologie lesních dřevin
Název anglicky:Ecophysiology of Forest Tree Species
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 19/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:Anatomie a fyziologie dřevin
Zaměření předmětu:Pochopit chování dřevin v komplexu faktorů vnějšího prostředí včetně záměrných i neúmyslných antropogenních změn.
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekofyziologie dřevin, konstrukční typy dřevin (dotace 4/2)
a.Dřevina, polodřevina, strom, keř, výhody dřevin, principy stromovitého vzrůstu, typy ontogenie, konstrukční principy

2.Pro nás nezvyklé stromovité druhy (dotace 2/0)
a.Kapradiny, palmy, třezalky, lobelky, starčky, sekvojovce, baobaby, mangrove

3.Stromy a stres (dotace 4/12)
a.Stresory, stresové odpovědi, symptomy, endogenní faktory, stres a fáze ontogeneze, dynamika aktivity dřevin
b.Růstové analýzy dřevin - jehličnatá dřevina, listnatá dřevina, parametry, příklady analýz, vazba ke klimatickým podmínkám
c.Dendrochronologická (letokruhová) analýza - Dendrochronologie, dendroekologie, dendrochronologie sensu stricto, letokruh, parametry, vazba ke klimatickým podmínkám
d.Určení jádra a běle - Dřevo, jádro, běl, vyzrálé dřevo, bělová dřevina, jádrová dřevina, dřevina s vyzrálým dřevem, dřevina s jádrem a vyzrálým dřevem, Lugolův roztok, ukázky
e.Ontogenie stromů - období, fáze, stádia ontogenie stromů, 10 ukázek vývojových stádií

4.Stromoví veteráni (dotace 4/2)
a.Růst a stárnutí, optimum, suboptimum, supraoptimum, znaky veterána, příklady charakteristických vlastností veteránů, věk, adaptace k prostředí
b.Reakce starých stromů na řez a změny v okolí - řez, potřeba řezu, starý strom, veterán, vliv řezu, rizika řezu, vliv řezu stromu na okolí, příklad řezu koruny topolu a následného vývoje

5.Voda, vodní provoz (dotace 4/2)
a.Funkce vody, vlastnosti vody - fyzikální, chemické, příjem vody, vedení vody, výdej vody, vodní potenciál, vodní bilance, fyziologicko-ekologické typy rostlin ve vztahu k vodnímu provozu
b.Vodní stres - nadbytek vody - Záplavy, příčiny stresu, důsledky, poruchy, adaptace
Vodní stres - nedostatek vody - Sucho, příčiny, důsledky, poruchy, adaptace
c.Důkaz kořenového vztlaku - míza, tok mízy, kořenový vztlak, projevy, pokus - těžba březové vody

6.Světlo - sluneční záření a rostliny (dotace 2/2)
a.Světlo v historii, vlastnosti světla, fotobiologické procesy, obranné reakce při vysoké insolaci, nedostatek záření

7.Teplo a rostliny (dotace 2/0)
a.Vlastnosti, teplotní klima porostu, chlad, mráz, rostliny v zimě, otužování, supraoptimální teploty, extrémně vysoké teploty, snášenlivost

8.Fenologie (dotace 2/4)
a.Fenologické fáze, příklady fenologických pozorování, roční cyklus.
Předmět fenologie, metody fenologie, zpracování fenologických podkladů, fenologická období, vědy zabývající se fenologií, grafické symboly fenofází, ukázka studia fenofází.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost výsadby stromů
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost provádět experimentální práce v laboratoři
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost legislativy vztahující se k mimolesní zeleni
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet - povinná účast na cvičení (80%)
- odevzdání seminární práce s fenologickou tématikou a ústní prezentace dosažených výsledků.
Zkouška - písemná zkouška znalostí získaných z přednášek a cvičení (udělení zkoušky při dosažení 25 bodů z maximálních 45 bodů).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h19 h
cvičení24 h0 h
práce v terénu4 h2 h
konzultace4 h19 h
veřejná prezentace (ústní)1 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku40 h80 h
příprava na průběžné hodnocení18 h20 h
příprava prezentace5 h0 h
zpracování seminární práce20 h0 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • ŠPINLEROVÁ, Z. Ekofyziologie dřevin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 109 s. ISBN 978-80-7509-158-1.
  • PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 1. vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005. 720 s. II. ISBN 80-86327-44-2.
  • BLÁHA, L. a kol. Rostlina a stres. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. 156 s. ISBN 80-86555-32-1.
  • LARCHER, W. -- BAUER, V. Fyziologická ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 361 s.