Studijní programy / B-ARB Arboristika / Škůdci dřevin
Kód předmětu:SKDR
Název v jazyce výuky:Škůdci dřevin
Název česky:Škůdci dřevin
Název anglicky:Wood Pests
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Mgr. Josef Kašák, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit posluchače s problematikou škůdců (popis, ekologie, ochrana) jednotlivých dřevin a keřů a možnostmi využití a podpory užitečného hmyzu na dřevinách a jejich okolí.
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 4/0)
a.Role živočichů v ochraně dřevin
b.Hlavní taxonomické skupiny škůdců dřevin
c.Živočichové jako vektoři patogenů
d.Ekologie hmyzu

2.Ochrana dřevin (dotace 4/0)
a.Základní principy ochrany dřevin
b.Biologická ochrana dřevin
c.Ochrana dřevin v okrasných a lesních školkách; problematika výsadeb

3.Hmyzí škůdci (dotace 1/10)
a.Hmyzí škůdci listnatých dřevin
b.Hmyzí škůdci jehličnatých dřevin
c.Hmyzí škůdci keřů

4.Další skupiny škůdců (dotace 2/1)
a.Arborikolní roztoči
b.Škody způsobené obratlovci
c.Invazní škůdci dřevin

5.Rostlinolékařství (dotace 1/1)
a.Základy rostlinolékařství
b.Konzultace konkrétních případů

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Schopnost provádět experimentální práce v laboratoři
-Znalost legislativy vztahující se k mimolesní zeleni
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:povinná 80% účast na cvičení, splnění podmínek zápočtu z praktického poznávání škůdců, zkouška (5 kreditů).
Zápočet: poznání 20 druhů škůdců (dospělec, larva nebo poškození) + základní údaje - doba výskytu, hostitelské spektrum apod. - 8O% úspěšnost, 60 minut.
Zkouška: písemná, z témat: morfologie, taxonomie a ekologie hmyzu, nakládání s přípravky, integrovaná ochrana rostlin, invazní druhy, přenos patogenů apod. - 60 minut, A = 95 %, B = 90 %, C = 80 %, D = 70 %, E = 60 %, F = 50 %.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h24 h
cvičení24 h24 h
odborná exkurze16 h0 h
konzultace1 h17 h
Samostudium
příprava na zkoušku30 h30 h
příprava na průběžné hodnocení45 h45 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • TOMICZEK, C. a kol. Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. 1. vyd. Brno: Biocont Laboratory, 219 s. ISBN 80-901874-5-5.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
Doporučená literatura
  • NIENHAUS, F. -- HELEBRANT, L. -- BUTIN, H. -- BÖHMER, B. Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. 3. vyd. Praha: Brázda, 1998. 287 s. ISBN 80-209-0275-9.
  • HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F. Atlas poškození lesních dřevin: diagnóza škodlivých činitelů a vlivů : 517 barevných foto. 3. vyd. Praha: Brázda, 2001. 289 s. ISBN 80-209-0297-X.
  • Colour atlas of pests of ornamental trees, shrubs and flowers. London: Manson, 1995. 448 s. ISBN 1-874545-34-0.