Studijní programy / B-ARB Arboristika / Stavitelství pro arboristiku
Kód předmětu:STPA
Název v jazyce výuky:Stavitelství pro arbotistiku
Název česky:Stavitelství pro arboristiku
Název anglicky:Arboristics Construction
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 19/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Získání základních poznatků z oblasti stavebnictví v návaznosti na výuku a následné uplatnění oboru Arboristika. Zaměříme se především na drobné stavby v krajině, terénní úpravy, drobné rekonstrukce.
Obsah předmětu:
1.Základní parametry a materiály jednoduchých staveb souvisejících se zahradními (parkovými) úpravami (dotace 3/4)
a.Stavební materiály - kámen, dřevo, beton
b.Projekt zahradně architektonického řešení - způsoby kreslení
c.Stavby související se zahradními (parkovými) úpravami - mosty a lávky

2.Jednoduché stavby související se zahradními (parkovými) úpravami a realizace terénních úprav (dotace 3/4)
a.zpevněné plochy, komunikace -- cesty
b.schody, schodiště, zídky
c.informační tabule, odpadkové koše, posezení, pergoly, altány
d.dětská a sportovní hřiště, oplocení

3.Revitalizace toků - základní informace, revitalizační prvky (dotace 3/3)
4.Vegetační doprovod vodního toku (dotace 3/3)
5.Stavební zákon a navazující předpisy (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-tvorba projektů a jejich management
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost zpracovávat technické výkresy v digitální podobě.
-Schopnost navržení konstrukce a vhodného materiálu pro stavby a prvky související se zahradními (parkovými) úpravami
-Schopnost orientace ve výkresové dokumentaci zahradně architektonického řešení
-Schopnost práce v terénu
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Znalost prostředí programu AutoCAD.
-Způsobilost používat AutoCAD při vytváření projektové dokumentace.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zkouška - formou písemnou i ústní, zápočet (připuštění ke zkoušce) podmiňuje odevzdání dílčích úkolů definovaných v rámci cvičení, součástí bude i zpracování dílčího terénního sledování, zaměřeno na drobné stavby a posouzení jejich začlenění do krajiny.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h24 h
cvičení24 h0 h
práce v terénu30 h54 h
Samostudium
příprava na zkoušku34 h34 h
Celkem112 h112 h

Základní literatura
 • KOTÁSKOVÁ, P. Krajinné stavitelství pro rekreační využití. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7375-342-9.
 • ŠLEZINGR, M. Funkce vegetačního doprovodu toku v lesní trati. In Chřiby-krajina, les, voda. 1. vyd. Brno: MZLU, 2009, s. 64--70. ISBN 978-80-7375-341-2.
 • ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků. 1. vyd. Brno: VUTIUM Brno, 2010. 256 s. 1. ISBN 978-80-214-3942-9.
 • ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků: příspěvek k problematice úprav vodních toků. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2010. 255 s. ISBN 978-80-214-3942-9.
 • FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. -- KUPEC, P. -- PSOTOVÁ, H. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Revitalizace v krajině. , verze 1. [CD-ROM]. Mendelu v Brně. 2010. ISBN 978-80-7375-373-3.
 • ČSN EN ISO 11091 Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav. Praha: Český normalizační institut, 2000. 16 s.
 • Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 768 s. ISBN 978-80-247-3865-9.
 • ADÁMEK, J. -- KOUKAL, J. -- NOVOTNÝ, B. Stavební materiály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997. 205 s. ISBN 80-214-0631-3.
Doporučená literatura
 • HÁJEK, V. Upravujeme zahradu. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 87 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-7169-063-5.
 • Pozemní stavitelství: drobná architektura. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 82 s. ISBN 80-01-02749-X.
 • HÁJEK, V. Upravujeme zahradu III: malá zahradní architektura. 104 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-247-0172-3.
 • HÁJEK, V. Upravujeme zahradu. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 73 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-7169-060-0.
 • KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 s.
 • SVOBODA, L. a kol. Stavební hmoty. 2. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. 400 s. ISBN 978-80-8076-057-1.