Studijní programy / B-ARB Arboristika / Světový jazyk 1 - němčina
Kód předmětu:NJSP1
Název v jazyce výuky:Deutsch 1, Mittelstufe
Název česky:Světový jazyk 1 - němčina
Název anglicky:German - Course 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 14/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:PhDr. Jitka Sýkorová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Rozšíření a upevnění znalostí získaných dosavadním studiem. Zdokonalení komunikačních a prezentačních schopností studentů v cizím jazyce.
Obsah předmětu:
1.Sloveso - konjugace slabých a silných sloves, zvratná slovesa, předpony odlučitelné a neodlučitelné (dotace 2/0)
a.Rozšíření a upevnění slovní zásoby, procvičení časování na téma každodenní činnosti, studijní povinností, činnosti v profesním životě

2.Podstatné jméno - deklinace silná a slabá, deklinace smíšená, zájmena, skloňování zájmen (dotace 2/0)
a.Rozšíření slovní zásoby na téma studijní povinnosti, profesní činnosti

3.Lexikologie - názvy povolání a profesních činností, přechylování, transformace, odovozování pomocí prefixů a sufixů (dotace 2/0)
a.Odvozování slov, praktické ukázky ze slovotvorby

4.Člen podstatných jmen, odvození členu na základě lexikologie, vynechávání členu; tvoření otázek, typy otázek (dotace 2/0)
a.Praktické dopady vynechávání členu v odborném textu

5.Předložkové vazby sloves, zájmenná příslovce ukazovací a tázací, negace, binární opozice (dotace 2/0)
a.Slovotvorba - zájmenná příslovce

6.Sloveso werden ve funkci slovesa plnovýznamového a dále slovesa pomocného, vazba es gibt, částice a jejich funkce v hovorovém jazyce, předložky s 3. a 4. pádem (dotace 2/0)
a.Kontaktové částice v hovorovém jazyce

7.Předložkové vazby podstatných jmen; přídavná jména, příslovce (dotace 2/0)
a.Přídavné jméno ve slovesné části věty.

8.Přídavná jména po členu určitém, neurčitém a bez členu. (dotace 2/0)
a.Podstatná jména látková.

9.Číslovky - druhy číslovek; způsobová slovesa (dotace 2/0)
a.Míry a váhy po číslovkách

10.Préteritum a perfektum; préteritum a perfektum způsobových sloves (dotace 2/0)
a.1. skupina silných sloves

11.Věta vedlejší a krácení věty vedlejší (dotace 2/0)
a.Typy vět vedlejších; další skupina silných sloves

12.Souvětí, spojky, spojení vět hlavních; věta hlavní po větě vedlejší (dotace 2/0)
a.Typy souvětí; další skupina silných sloves

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-gramatické struktury němčiny
-Rozvíjení schopnosti písemné komunikace v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Rozvíjení schopnosti písemného projevu v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Základní prezentační dovednosti

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Povinná 80% aktivní účast na cvičeních
50minutový písemný test. Test zahrnuje veškeré probrané gramatické jevy.
60% úspěšnost
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h10 h
konzultace0 h4 h
Samostudium
příprava na zkoušku0 h10 h
příprava na průběžné hodnocení4 h4 h
Celkem28 h28 h

Základní literatura
  • HÖPPNEROVÁ, V. -- JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky. 2. vyd. V Praze: Svoboda, 2007. 357 s. ISBN 978-80-205-0594-1.
  • LÉVY-HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben. Fraus, 2005. ISBN 80-7238-369-8.
  • PERLMANN-BALME, M. -- SCHWALB, S. em Hauptkurs : Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. 2. vyd. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2000. 167 s. ISBN 3-19-001600-3.
  • PERLMANN-BALME, M. -- SCHWALB, S. em Hauptkurs: Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe: Arbeitsbuch. 2. vyd. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2000. 119 s. ISBN 3-19-011600-8.