Studijní programy / B-ARB Arboristika / Světový jazyk 1 - angličtina
Kód předmětu:AJSP1
Název v jazyce výuky:English Course 1
Název česky:Světový jazyk 1 - angličtina
Název anglicky:English Course 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 14/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:PhDr. Zdena Rosická, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
PhDr. Lenka Řitičková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:studovat na fakultě LDF
Zaměření předmětu:základní gramatický systém anglického jazyka, kategorie, modely závazné pro správné vyjadřování
Obsah předmětu:
1.Přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový (dotace 2/0)
a.tvoření, otázka, zápor

2.Modální slovesa, použití, opisné tvary (dotace 2/0)
a.přítomný čas

3.Adjektiva, adverbia (dotace 2/0)
a.tvoření adverbií; komparativ, superlativ

4.Minulý čas prostý, minulý čas průběhový (dotace 2/0)
a.tvoření, otázka, zápor

5.Předpřítomný čas prostý (dotace 2/0)
a.tvoření, otázka, zápor, použití

6.Otázka v angličtině (dotace 2/0)
a.plnovýznamová slovesa, yes/no otázky, "wh" otázky

7.Vyjádření podmiňovacího způsobu (dotace 2/0)
a.would, should, could, might

8.Předpřítomný čas průběhový (dotace 2/0)
a.otázka, tvoření, zápor, použití

9.Gerundium (dotace 2/0)
a.tvoření, použití

10.Počitatelnost, nepočitatelnost, substantiv; SVOMPT, there is, there are (dotace 2/0)
a.singulár, plurál, výslovnost

11.Předložkové vazby (dotace 2/0)
a.předložky vyjadřující, místo, čas

12.Souhrnné opakování (dotace 2/0)
a.písemný test

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost kritiky a sebekritiky
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-gramatické struktury anglického jazyka
-Rozvíjení schopnosti písemné komunikace v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Rozvíjení schopnosti písemného projevu v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost porozumět odborně zaměřenému textu v cizím jazyce
-Způsobilost základních prezentačních dovednosti
-Zvládnutí gramatického systému anglického jazyka

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Povinná 80% aktivní účast na cvičeních
50minutový písemný test. Test zahrnuje veškeré probrané gramatické jevy.
60% úspěšnost
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h24 h
Samostudium
příprava na zkoušku4 h4 h
Celkem28 h28 h

Základní literatura
  • KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina pro samouky. Praha: LEDA, 2008. 447 s.
  • MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 0-521-53289-2.
  • JULIUS, C. Anglicky bez (po)chyb I. Ostrava: MONTANEX, 2008. 175 s. ISBN 80-7225-138-4.
  • JULIUS, C. Anglicky bez (po)chyb II. Ostrava: MONTANEX, 2008. 251 s. ISBN 978-80-7225-246-6.