Studijní programy / B-ARB Arboristika / Geologie a pedologie
Kód předmětu:GPAR
Název v jazyce výuky:Geologie a pedologie
Název česky:Geologie a pedologie
Název anglicky:Geology and Soil Science
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Rosíková (cvičící)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Poskytnout odpovědný základ práce s půdou ve městě pro budoucí odborníky v péči o stromy a to zvláště se zřetelem na pěstování a výsadbu dřevin, hnojení a závlahy a pro hodnocení příčin špatného zdravotního stavu dřevin z pohledu změny půdních vlastností - a to na základě základních informací o zvětrávacích procesech a složení zemské kůry.
Obsah předmětu:
1.Definice, vazba jednotlivých skupin minerálů na složení zemské kůry. Systematika minerálů; prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy a hydroxidy, karbonáty, sulfáty, fosfáty a silikáty. (dotace 2/0)
a.Prvky (grafit, síra), sulfidy (pyrit, chalkopyrit), halogenidy (fluorit, halit), oxidy a hydroxidy (křemen, chalcedon, opál, rutil, magnetit, hematit, goethit, skupina limonitu, skupina psilomelanu
b.Karbonáty (kalcit, aragonit, dolomit, magnezit, siderit, azurit, malachit), sulfáty (sádrovec, anhydrit, baryt), fosfáty (skupina apatitu). I. část silikátů: 1. nesosilikáty (skupina olivínu, skupina granátu, andalusit, kyanit), 2. sorosilikáty (epidot), 3. cyklosilikáty (turmalín)

2.Městské prostředí a horniny. (dotace 2/0)
a.Petrologie.
Horniny intruzivní - abysální a hypabysální, horniny výlevné - paleovulkanity a neovulkanity. Horniny usazené - sedimenty litogenní, biogenní a chemogenní, směsné usazeniny. Zpevněné a nezpevněné sedimenty.
Horniny přeměněné - parahorniny, ortohorniny; systematika metamorfitů podle chemismu.
b.Horninový materiál v městkých půdách a jeho nejdůležitěší složky. Inosilikáty (skupina amfibolů s tzv. obecným amfibolem, aktinolitem a tremolitem, skupina pyroxenů s augitem), fylosilikáty (skupina jílových minerálů, mastek, skupina serpentinu, skupina chloritu, skupina slíd s muskovitem, biotitem a lepidolitem) a tektosilikáty (sodno-vápenaté živce s albitem a labradoritem, draselné živce s ortoklasem, zástupce živců s leucitem, skupina zeolitů s natrolitem a analcimem).

3.Strukturní substráty a jejich použití (dotace 2/2)
a.Arborista a strukturní substráty při výsadbách do půd ve městech
b.Substráty pro výsadby, kontejnerové substráty, bio-substráty.
c.Speciální komposty.

4.Arborista, hornina, půda a strom ve městě. (dotace 2/2)
a.Jíly a konfliktní situace se stavebními strukturami. Jílovité půdy, odčerpávání vody z podzákladových jílů.
b.Sanační zásahy na stanovištích dospělých stromů.

5.Hlavní terénní cvičení, intravilán města. (dotace 0/24)
6.Půda, co je to půda.
Fyzikální vlastnosti půdy.
Půdní druh, smysl jeho určování pro arboristickou praxi. Půda a zemina.
Význam hodnocení stupně pH pro arboristickou praxi.
(dotace 2/2)
a.Půdní pufrovitost a její význam.
b.Chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti půdy.

7.Urbánní půdy a organická hmota v nich. (dotace 0/0)
a.Půdní biologie a organická hmota půdy.

8.Horniny intruzivní - hlubinné (abysální, plutonické) a žilné (hypabysální). Horniny efuzivní (vulkanické, extruzivní).
Granity, aplity, pegmatity, ryolity, paleoryolity (granitové porfyry). Syenity, granodiority, syenitové porfyry, trachyty, fonolity, andezity. Diority. Gabra, amfibolovce (hornblendity), skupina čedičů s diabázy, melafyry a bazalty.
(dotace 2/2)
a.Detailní charakteristika zdrojových hornin městských substrátů.

9.Města ČR na sedimentárních horninách. (dotace 2/2)
a.Horniny usazené. Psefity (brekcie, slepence), psamity (pískovce, křemence, litické pískovce, arkózy), aleurity (spraše), pelity (jíly, slíny, jílovité břidlice). Vápence, dolomity, travertiny, opuky. Silicity (rohovce, pazourek, buližníky). Rašeliny.

10.Půdní procesy, půdní horizonty.
Půdní taxonomie, klasifikační systémy.
Základní pedogenetické procesy vzniku půdních jednotek ve městech.
(dotace 2/2)
a.Referenční třídy půd. Půdní typy, subtypy a variety.
Diagnostické horizonty půd.

11.Města a referenční třída Leptosolů, Regosolů, Fluvisolů, Vertisolů - půdní procesy a význam pro hospodaření z pohledu priorit arboristy při práci v intravilánu města. (dotace 0/0)
12.Kyselé a neutrální metamorfity (ortoruly, pararuly, granulity, svory, fylity). Bazické a ultrabazické metamorfity (amfibolity, horniny tvořené mastkem a chlority, serpentinity, mramory) a jejich role v substrátech měst ČR. (dotace 2/2)
13.Typické půdy měst ČR.
Rereferenční třídy Černosolů, Andosolů, Luvisolů, Kambisolů, Podzosolů, Stagnosolů, Glejsolů a Organosolů.
Referenční třída Antroposolů a její půdní typy kultizem a antrozem - půdní procesy a význam pro hospodaření na daném pozemku.
(dotace 0/0)
14.Regionální geologie České republiky.
Co pro arboristu znamená regionální geologie místa, kde pracuje s jednotlivou dřevinou? Co může arborista očekávat v konkrétních částech ČR? Česká vysočina (Český masiv), Západní Karpaty, Středoevropská nížina, Panonská pánev.
(dotace 2/2)
a.Arborista a geologické síly okolo nás.

15.Města a základní půdní typy České republiky z hlediska jejich praktické determinace v terénu. Odběr vlastních půdních vzorků. (dotace 0/4)
16.Arborista a specifické znaky městských půd.
Půda a posypové soli, půda a zimní údržba vozovek.
(dotace 2/0)
a.Strom ve městě, akutní a chronické působení atmogenních polutantů na půdu, přímé a nepřímé dopady, specifické změny půdních fyzikálně-chemických vlastností.

17.Kap. 10.3. Biochemické vlastnosti půd. Stanovení aktivity půdní katalázy.
Kap. 7.2., 7.8., 7.9., 7.11. Charakteristika mechanických a hydrofyzikálních vlastností půdy. Charakteristika vzdušného režimu půdy.
Stanovení konstantní hmotnosti. Stanovení objemové hmotnosti w a objemové hmotnosti redukované d. Výpočet sušiny a obsahu vody x. Stanovení hmotnostní vlhkosti w. Výpočet objemové vlhkosti Q.
Stanovení konstantní hmotnosti. Stanovení měrné hmotnosti s. Výpočet pórovitosti P, provzdušněnosti A a nasycenosti půdních pórů RNP.
(dotace 0/2)
18.Arborista a aktivní práce s půdou ve městě.
Kompostování.
Kompostování a péče o půdu. Zelené hnojení. Mulčování. Procesy, hygienické problémy, kompostovací techniky.
(dotace 2/0)
a.Parametry kvalitního kompostu, jeho použití. Význam kompostu. Průmyslové komposty.

19.Kap. 8.2. Fyzikálně chemické vlastnosti lesních půd. Kap. 9.1. Chemické vlastnosti lesních půd. Stanovení konstantní hmotnosti, ztráty žíháním y a okamžitého obsahu výměnných bazických kationů S.
Kap. 8.1. Stanovení půdní reakce Kap. 8.2. Stanovení fyzikálně chemických vlastností lesních půd). Stanovení hodnoty půdní reakce pH/H20 a pH/KCl. Stanovení maximální sorpční kapacity výměnných bazických kationů T a stupně nasycenosti sorpčního komplexu V.
(dotace 0/2)
20.Půda a rostlina.
Jak rostlina vnímá významnost půdy z pohledu své minerální výživy.
(dotace 2/0)
a.Arborista, půda a rostlina.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost provádět experimentální práce v laboratoři
-Student umí aplikovat teoretické poznatky statistiky do praxe

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet sestávající ze čtyř dílčích částí s důrazem na prakticky využitelné informace pro studující obor. Splnění podmínek zápočtu je přitom podmíněno 80% procentní úspěšností v káždé jeho dílčí části.
Zkouška sestávající z písemné a ústní části. V obou dvou těchto částech je kladen důraz z 30% na geologické znalosti a ze 70% na pedologické znalosti, což vyplývá z požadavků provozní praxe arboristických společností a městských správ zeleně v ČR.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h19 h
cvičení20 h0 h
laboratorní práce8 h0 h
odborná exkurze24 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku35 h70 h
příprava na průběžný test10 h0 h
příprava prezentace5 h11 h
zpracování projektů10 h0 h
zpracování seminární práce0 h40 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
 • BAJER, A. -- KUČERA, A. -- VRANOVÁ, V. Geologie. Brno, LDF MENDELU: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Geologie_skripta.pdf, 2014. 103 s.
 • BIČÍK, I. a kol. Půda v České republice. Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2009. 255 s. ISBN 978-80-903482-4-0.
 • KACHLÍK, V. Základy geologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 342 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0212-1.
 • REJŠEK, K. Půdy a pedogeneze. [online]. In Petrologie. s. 204--211. URL: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps06/2722682/petro/index.htm.
 • ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2005. 158 s. ISBN 80-7040-747-6.
 • REJŠEK, K. Alkalizace půdy. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 2, s. 50--51. ISSN 1213-7596.
 • REJŠEK, K. Fyzikálně-chemické a biochemické vlastnosti urbánních půd. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 1, s. 42--43. ISSN 1213-7596.
 • REJŠEK, K. Kontaminace městských půd. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 4, s. 52. ISSN 1213-7596.
 • REJŠEK, K. Město a vliv stanoviště na strom. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 10, s. 50--51. ISSN 1213-7596.
 • REJŠEK, K. Město a vliv stromu na stanoviště. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 11, s. 52--53. ISSN 1213-7596.
 • REJŠEK, K. Nedostatek minerálních živin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 3, s. 64--65. ISSN 1213-7596.
 • REJŠEK, K. Půda ve městech, její fyzikální a chemické vlastnosti. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 12, s. 58--59. ISSN 1213-7596.
 • REJŠEK, K. Půda ve městech. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 4, s. 54--55. ISSN 1213-7596.
 • REJŠEK, K. -- GRYNDLER, M. -- MIKO, L. -- ŠANTRŮČKOVÁ, H. Život v půdě 1. Vesmír. 2006. č. 4, s. 212--219. ISSN 0042-4544.
 • MIKO, L. -- ŠANTRŮČKOVÁ, H. -- GRYNDLER, M. -- REJŠEK, K. Život v půdě 2. Vesmír. 2006. č. 5, s. 284--290. ISSN 0042-4544.
Doporučená literatura
 • JELÍNEK, S. -- BAJER, A. Cvičení z lesnické a zemědělské geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 83 s. ISBN 80-7157-610-7.
 • CHLUPÁČ, I. -- KOVANDA, J. -- STRÁNÍK, Z. Geologická minulost České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 436 s. ISBN 80-200-0914-0.
 • Historická geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 199 s. ISBN 80-244-0410-9.
 • Lesnická geologie. 3. vyd. Praha: SPN, 1993. 233 s. ISBN 80-7157-065-6.
 • ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 151 s. ISBN 80-7040-630-5.
 • ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2004. 224 s. ISBN 80-7040-667-4.