Studijní programy / B-ARB Arboristika / Bioklimatologie
Kód předmětu:BIOKL
Název v jazyce výuky:Bioklimatologie
Název česky:Bioklimatologie
Název anglicky:Bioclimatology
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 18/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Milan Fischer, Ph.D. (cvičící)
Ing. František Jurečka (cvičící)
Ing. Matěj Orság, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Svoboda, CSc. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (garant, přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Naučit studenty metody měření a vyhodnocování meteorologických pozorování, která se provádějí v síti meteorologických stanic, metody měření a vyhodnocení mikroklimatických charakteristik, které se provádějí v lesních porostech. Správné stanovení toků energie a uvědomění si jednotlivých složek vodní bilance v závislosti na stanovištních podmínkách. Pochopení procesu předpovědi počasí s cílem maximálního využití dat. Využít všech poznatků pro popis porostního klimatu, které je nedílnou součástí produkčního procesu v lesních porostech.
Obsah předmětu:
1.Meteorologická měření a pozorování (dotace 2/1)
a.Historie a současnost meteorologie, klimatologie a bioklimatologie
b.Český hydrometeorologický ústav, členění meteorologických stanic
c.družicová pozorování, DPZ a možnosti využití v lesnictví
d.meteorologické radary, aerologická měření

2.Atmosféra (dotace 2/1)
a.Stratifikace a složení atmosféry
b.Ozónová vrstva

3.Radiační a energetická bilance aktivního povrchu a lesního porostu (dotace 6/3)
a.radiace, rozdělení, biologický význam
b.radiační bilance
c.energetická bilance
d.změna klimatu ve vztahu k lesním porostům
e.teplota, vztah teploty a rostlin (dřevin)

4.Koloběh vody, význam vody v krajině (dotace 8/4)
a.vlhkost vzduchu
b.evapotranspirace
c.oblaka, oblačnost a srážky

5.Synoptická meteorologie (dotace 4/2)
a.tlak a vítr, cirkulace atmosféry
b.vzduchové hmoty, cyklogeneze, předpověď počasí

6.Klimatologie a fenologie (dotace 6/3)
a.klima světa a Evropy
b.klima České republiky
c.kategorie klimatu
d.klimatologická a fenologická studie

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost samostatné práce
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost důsledně analyzovat předpověď počasí a detailní znalost její zdrojů
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Osvojení si matematického aparátu potřebného pro popis a modelovaní realných jevů a dějů.
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.
-Schopnost vytvoření krátkodobé agrometeorologické prognózy v lesnictví

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet a ústní zkouška
Znalosti z přednášek, cvičení a základní literatury
Student obdrží na posledním semináři po odevzdání seminárních protokolů zápočet, který je podmínkou k absolvování zkoušky. Ta je ústní, a to formou 30-40 minutového pohovoru, student obdrží 6 otázek a pro složení zkoušky je nutná 100 % odpověď u tří z nich a prokázání minimální znalosti (alespoň 25 %) ze zbývajících tří.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h18 h
cvičení14 h0 h
konzultace6 h6 h
projektová práce10 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku40 h80 h
příprava na průběžné hodnocení20 h26 h
příprava na průběžný test10 h10 h
zpracování protokolů12 h0 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
Doporučená literatura
  • TOLASZ, R. a kol. Atlas podnebí Česka = Climate atlas of Czechia. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav ;, 2007. 255 s. ISBN 978-80-244-1626-7.