Studijní programy / B-ARB Arboristika / Anatomie a fyziologie dřevin
Kód předmětu:AFD
Název v jazyce výuky:Anatomie a fyziologie dřevin
Název česky:Anatomie a fyziologie dřevin
Název anglicky:Anatomy and Physiology of Trees
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 19/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Marie Matoušková (cvičící)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
Obsah předmětu:
1.Cytologie (dotace 3/2) (dotace 0/2)
a.Strukturní charakteristiky rostlinných buněk: buněčná stěna, plastidy, mitochondrie, endomembránový komplexu a cytoskeletu. Kompartmentační pravidla, význam membrán pro kompartmentaci.

2.Histologie (dotace 3/3)
a.Primární a sekundární meristémy, dělení a diferenciace buněk. Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce.

3.Základy morfologie dřevin (primární a sekundární stavba) (dotace 3/6)
a.a. Primární a sekundárná stavba kořene. Růst kořene, růstový vrchol a kořenová čepička. Pericykl a tvorba laterálních kořenů. Kořenové vlášení. Mykorrhiza. Morfologie kořenů.
b. Primární a sekundární stavba stonku. Růst stonku. Stavba vzrostného vrcholu. Morfologie stonku.
c. Anatomie listu.

4.Základy fyziologie rostlin (dotace 4/0)
a.a. Fytosyntéza
b. Respirace
c. Transport vody, solí a plynů v rostlinách, řízení látkových toků.
d. Růstové procesy v rostlinách, fytohormony, vnější faktory řídící růst

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Návrh pěstebních opatření stromů
-Obecné kompetence
-Oborově specifické kompetence:
-Rozvoj abstraktního myšlení
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost pochopit vlastnosti stromu na základě jeho anatomické stavby
-Schopnost pochopit vlastnosti stromu na základě jeho fyziologie
-Znalost vlivu stresových faktorů na fyziologii stromu

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:K ukončení předmětu je třeba - povinná účast na cvičení, vytvoření protokolů ze cvičení, napsání zápočtového testu na 60 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části. Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň 50 % otázek správně.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h19 h
cvičení28 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku42 h60 h
příprava na průběžné hodnocení28 h32 h
zpracování protokolů14 h29 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
  • HOLBROOK, N M. -- ZWIENIECKI, M A. Vascular transport in plants. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005. 564 s. Physiological ecology series. ISBN 0-12-088457-7.
  • Introduction to plant ecology: a guide for beginners in the Study of Plant Communities. London: Allen & Unwin, 1946. 260 s.
  • Physiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of functional groups. 4. vyd. Berlin: Springer, 513 s. ISBN 3-540-43516-6.
  • The ecology of plants. 2. vyd. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, Inc., 574 s. ISBN 978-0-87893-294-8.