Studijní programy / B-ARB Arboristika / Praktické přístupy k péči o mimolesní zeleň (IP)
Kód předmětu:PPMZ
Název v jazyce výuky:Praktické přístupy k péči o mimoletní zeleň
Název česky:Praktické přístupy k péči o mimolesní zeleň (IP)
Název anglicky:Practical Approaches for Greenery Landscape Care
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/0/5 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 28/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina, čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský
Semestr:ZS 2017/2018 - LDF
Vyučující:Ing. Vendula Čermáková (tutor)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Hlavním cílem předmětu je zprostředkovat studentům arboristiky na LDF zkušenosti a kontakty z praxe v oboru arboristiky. V rámci předmětu budou studenti podrobně seznámeni s praktickými aspekty Správy dřevin, školkařské produkce, hodnocení dřevin, ošetřování dřevin a speciálních zásahů na dřevinách.
Obsah předmětu:
1.Komunální politika a výběrová řízení ve správě veřejné zeleně (dotace 6/0)
a.ŘSD, MHMP/VZMB, správce zeleně menšího města

2.Plánování a realizace zelené infrastruktury, obchod se sadebním materiálem dřevin určených pro výsadby v městském prostředí (dotace 6/0)
a.Zahraniční expert, ARBOEKO, zástupce malých realizátorů výsadeb dřevin, MENDELU

3.Praktické zkušenosti z oblasti inventarizace ošetřování vzrostlých a senescentních dřevin (dotace 6/0)
a.Baobab s.r.o., Arbonet s.r.o., Jan Motl

4.Pokročilá diagnostika aktuálního stavu vzrostlých dřevin pomocí přístrojových metod a možnosti zlepšování stanovištních poměrů a perspektivy vzrostlých dřevin (dotace 6/0)
a.Treewalker s.r.o., Arbonet s.r.o., MENDELU

5.Specifika péče o nelesní zeleň, dle jejího umístění a primární funkce (dotace 4/0)
a.SUSPK, NPU, ŽP

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen zápočtem. Ten bude udělen za účast na přednáškách a za úspěšné absolvování závěrečného kolokvia na němž bude diskutován studentův plán osobnostního a odborného rozvoje v arboristice.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h28 h
konzultace10 h10 h
kolokvium8 h8 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení18 h18 h
zpracování seminární práce20 h20 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • PEJCHAL, M. Arboristika I : obecná dendrologie. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 168 s.
  • Metodika AOPK ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les. KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- ÚRADNÍČEK, L. -- VOJÁČKOVÁ, B. 2013. URL: http://www.ocenovanidrevin.nature.cz/
  • Modern Arboriculture: a systems approach to the care of trees and their associates. Snohomish: Shigo and Trees Associates, 1991. 423 s. ISBN 0-943563-09-7.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 1. vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005. 720 s. II. ISBN 80-86327-44-2.
  • PRAUS, L. Přístrojové metody zjišťování stability stromů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2010. č. 7, s. 42--45. ISSN 1213-7596.
  • SHIGO, A L. A new tree biology and dictionary : facts, photos, and philosophies on trees and their problems and proper care. 2. vyd. Durham, N.H.: Shigo and Trees, 1989. 618 s. ISBN 0-943563-12-7.
  • MOTL, J. Ekonomické aspekty arboristické péče o soliterně rostoucí dřeviny. Bakalářská práce. Brno: MENDELU Brno, 2013. 45.
  • ROLOFF, A. Handbuch Baumdiagnostik: Baum-Körpersprache und Baum-Beurteilung. 206 s. ISBN 978-3-8001-8360-9.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.