Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Krajina v souvislostech
Kód předmětu:KRSO
Název v jazyce výuky:Krajina v souvislostech
Název česky:Krajina v souvislostech
Název anglicky:Landscape in context
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2020/2021 - AF
Vyučující:prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je poznat základní typy venkovské krajiny a venkovského osídlení Moravy, Slezska a přilehlých částí Čech.
Obsah předmětu:
1.Krajiny Moravy, Slezska a východních Čech (dotace 0/26)
a.Transformovaná suburbánní krajina a osídlení v okolí Brna
b.Úrodná krajina jižní Moravy s vinicemi, lužními lesy a komponovanou krajinou Lednicko-valtického areálu
c.Velkoplošně chráněná krajina Bílých Karpat na slovenské hranici s květnatými loukami a listnatými lesy.
d.Periferní krajina jihozápadní Moravy s následky poválečné výměny obyvatelstva a národním parkem Podyjí
e.Mozaikovitá krajina centrální části Českomoravské vrchoviny s drobnými sídly
f.Nejpozději kolonizovaná horská krajina Valašska s pastvinářstvím a lesním hospodářstvím
g.Krajina Hané s úrodnými poli a velkými venkovskými sídly
h.Krajina Ostravska přeměněná těžbou uhlí a důsledky těžkého průmyslu
i.Krajina Opavského Slezska se specifickým historickým vývojem a specifickým osídlením
j.Krajina Boskovické brázdy jako přirozená tranzitní linie a krajinný předěl
k.Horská krajina východních Sudet s nejvyšším moravskoslezským pohořím Jeseníků jako chráněnou krajinnou oblastí
l.Velkoplošně chráněná krajina Moravského krasu se suburbanizací a využitím pro cestovní ruch

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:účast na exkurzi, prezentace, zápočtový test
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení24 h
odborná exkurze16 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
příprava na průběžný test10 h
příprava prezentace32 h
Celkem84 h

Základní literatura
  • Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2009. 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5.
  • Vlastivěda Moravská: Země a lid - svazek 11. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. 321 s. ISBN 80-7275-038-0.
  • MACKOVČIN, P. -- DEMEK, J. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 541 s. ISBN 80-86064-99-9.
  • HOLEČEK, M. Zeměpis České republiky. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. 96 s. ISBN 978-80-86034-89-8.
  • VYSTOUPIL, J. -- ŠAUER, M. a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 315 s. ISBN 978-80-7380-340-7.
  • MACKOVČIN, P. a kol. Brněnsko. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ;, 932 s. Chráněná území ČR ;. ISBN 978-80-86305-02-8.