Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Základy rostlinné produkce
Kód předmětu:ZRPR
Název v jazyce výuky:Základy rostlinné produkce
Název česky:Základy rostlinné produkce
Název anglicky:Principles of crop production
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - AF
Vyučující:Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martina Handlířová (cvičící)
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc. (přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Polák, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:To gain knowledge of effective soil usage, vegetation and production factors in growing field crops. To learn how to interconnect agronomic knowledge from the area of soil management with the knowledge of current legislation (nitrates regulations, vulnerable areas, LFA, GAEC) with respect to the quality of plant production. To become knowledgeable in practical skills connected with environment-friendly ways of soil usage. To be able to select crops suitable for growing under conditions of the Czech Republic with respect to rules of crop rotation including the most suitable sowing procedures. To acquire knowledge on crop growing technologies in compliance with the agro-ecological requirements. Furthermore the student must obtain information on qualitative requirements for plant production.
Obsah předmětu:
1.Rostlinná produkce v systému hospodaření, charakteristika produkčního území ČR (dotace 4/4)
2.Technologie zpracování půdy ve vztahu k půdním podmínkám, protierozní agrotechnická opatření. (dotace 4/4)
3.Legislativní předpisy v oblasti rostlinné produkce, zásady hospodaření v oblastech s různými omezeními. (dotace 2/2)
4.Osevní postupy a střídání plodin (dotace 4/4)
5.Reprodukční systémy polních plodin, osivo a sadba, růst a vývoj polních plodin, tvorba výnosu. (dotace 2/2)
6.Obilniny, agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky, technologie pěstování, využití produkce. (dotace 4/4)
7.Luskoviny a olejniny, agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky, technologie pěstování, využití
produkce.
(dotace 4/4)
8.Okopaniny rozdělení, semenné okopaniny, agrobiologická charakteristika, požadavky, technologie pěstování, využití produkce. (dotace 2/2)
9.Hlíznaté okopaniny, technické plodiny - základní informace, agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky, technologie pěstování, využití
produkce.
(dotace 2/2)

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Písemná, respektive ústní zkouška. Písemná zkouška 4 otázky, požadavek na 60 % správných odpovědí. Ústní zkouška 30-40 minut, požadavek na 60 % správných odpovědí.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení22 h
seminář6 h
Samostudium
příprava na zkoušku45 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test13 h
zpracování protokolů6 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • ZIMOLKA, J. a kol. Ječmen - formy a užitkové směry v České republice. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 200 s. ISBN 80-86726-18-5.
  • ZIMOLKA, J. a kol. Kukuřice - hlavní a alternativní užitkové směry. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2008. 300 s. ISBN 978-80-86726-31-1.
  • ZIMOLKA, J. a kol. Pšenice: pěstování, hodnocení a užití zrna. 1. vyd. Praha: Profi Press, 179 s. ISBN 80-86726-09-6.
  • ZIMOLKA, J. Speciální pprodukce rostlinná. MZLU v Brně: MZLU v Brně , 2008. 245 s. ISBN 978-80-7375-230-9.
  • JŮZL, M. -- PULKRÁBEK, J. -- DIVIŠ, J. a kol. Rostlinná výroba. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 222 s. ISBN 80-7157-446-5.
  • CHLOUPEK, O. Pěstování a kvalita rostlin. MZLU v Brně : MZLUv Brně , 2009. 172 s. ISBN 978-80-7157-897-0.
  • KŘEN, J. -- NEUDERT, L. -- PROCHÁZKOVÁ, B. -- SMUTNÝ, V. Obecná produkce rostlinná - 1. část. 1. vyd. 145 s. ISBN 978-80-7509-325-7.
  • KŘEN, J. -- NEUDERT, L. -- PROCHÁZKOVÁ, B. -- SMUTNÝ, V. -- HŮLA, J. Obecná produkce rostlinná - 2. část: zpracování půdy, herbologie. 1. vyd. 150 s. ISBN 978-80-7509-327-1.