Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Rozvoj psychosociálních dovedností
Kód předmětu:RPSD
Název v jazyce výuky:Rozvoj psychosociálních dovedností
Název česky:Rozvoj psychosociálních dovedností
Název anglicky:The development of psychosocial skills
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 1/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - AF
Vyučující:Ing. Marie Horáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (přednášející, zkoušející)
Mgr. Lenka Štěpánková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem studijního předmětu je rozvinout u studentů jejich schopnosti a dovednosti psychosociální povahy potřebné pro jejich profesní a profesní kariéru.
Obsah předmětu:
1.1. Člověk jako bio-psycho-sociální kvalita (dotace 5/10)
a.Psychika člověka a její determinace
b.Diagnostika vlastní osobnosti
c.Diagnostika druhých lidí
d.Rozvoj osobnosti

2.Člověk a sociální prostředí (dotace 5/10)
a.Komunikace
b.Prezentace
c.Stresové situace a jejich překonávání
d.Zdravý životní styl

3.Člověk a kariéra (dotace 4/8)
a.Hledání zaměstnání
b.Získání zaměstnání
c.Pohovor při výběrovém řízení

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost kritiky a sebekritiky
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet - na základě aktivního přístupu studenta k plnění úkolů na cvičeních a odevzdání 2 seminárních prací
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška14 h
cvičení28 h
Samostudium
zpracování seminární práce14 h
Celkem56 h

Základní literatura
  • LINHARTOVÁ, D. Vysokoškolská psychologie. Brno: MZLU, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7375-172-2.
  • SIEGEL, Z. Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání. Praha: Grada, 2005. 165 s. ISBN 80-247-1388-8.
  • SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadlení [i.e. zrcadle] vědomí a jednání. 3. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. 523 s. Studium. ISBN 978-80-87029-62-6.
  • JIŘINCOVÁ, B. Efektivní komunikace pro manažery. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 138 s. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1708-1.
  • PAVLÍČKOVÁ, H. Manažerská psychologie. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 77 s. Ekonomie. ISBN 978-80-87071-79-3.
  • BLATNÝ, M. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 978-80-247-3434-7.