Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy
Kód předmětu:POZUP
Název v jazyce výuky:Pozemkové úpravy
Název česky:Pozemkové úpravy
Název anglicky:Land arrangement
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - AF
Vyučující:Ing. Jan Szturc, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. František Toman, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jelena Vitásková, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je sezmámit studenty s problematikou pozemkových úprav. Studenti získají základní znalosti o historii, právních vztazích k pozemkům a o právních předpisech souvisejících s touto problematikou. Formou cvičení si osvojí základní dovednosti a základní postupy při řešení nároků vlastníků a postupy při navrhování nového uspořádání půdního fondu.
Obsah předmětu:
1.Historie pozemkových úprav v Českých zemích (dotace 2/0)
2.Vývoj a evidence vlastnických vztahů k půdě (dotace 2/0)
3.Pozemkové úpravy a jejich právní úprava (dotace 6/0)
a.Zákon o katastru nemovitostí
b.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
c.Zákon zápisu vlastnických práv k pozemkům
d.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

4.Mapy, mapové podklady, analýza současného stavu území (dotace 4/4)
5.Nároky vlastníků, cena půdy, soupis nároků (dotace 2/10)
a.vzdálenost pozemků
b.pravidla pro výměnu vlastnických práv k pozemkům

6.Rozbor dopravního a vodního systému, stav krajiny a ŽP (dotace 4/4)
7.Metodika řešení komplexních pozemkových úprav (dotace 8/10)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost identifikovat informační zdroje z oblasti pozemkových úprav
-Schopnost orientace v základních legislativních normách upravujících proces pozemkových úprav a jejich realizaci
-Schopnost porozumět katastrálním mapám.
-Schopnost vyhodnotit současný stav zpřístupnění krajiny.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:hodnocení účasti na a cvičeních (povinná) a přednáškách
odevzdání 2 seminárních prácí v průběhu semestru
závěrečná písemná zkouška -- max. 25 minut trvající test, účast na testu je povinná, nejméně 65 % všech otázek musí být zodpovězeno
závěrečná zkouška ústní o pozemkových úpravách (max. 30 minut)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení24 h
konzultace4 h
projektová práce4 h
Samostudium
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava prezentace4 h
zpracování protokolů38 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • Kol. Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2000. 188 s.
  • PODHRÁZSKÁ, J. Projektování pozemkových úprav. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 215 s.
  • DUMBROVSKÝ, M. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 263 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2668-3.
Doporučená literatura
  • DUFKOVÁ, J. Krajinné inženýrství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 204 s. ISBN 978-80-7375-112-8.