Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Krajinné a územní plánování
Kód předmětu:KRAUZ
Název v jazyce výuky:Krajinné a územní plánování
Název česky:Krajinné a územní plánování
Název anglicky:Landscape and Territorial Planning
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský navazující
Semestr:LS 2020/2021 - AF
Vyučující:Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami a technikami studia vývoje a aktuálního stavu krajiny. Hlavní důraz je kladen na postupy hodnocení a diagnostiky krajiny, určování jejího potenciálu a limitů a budování informačního systému o území. V předmětu je kladen důraz na analýzu, syntézu a evaluaci krajinného systému. Posluchači se seznámí s postupy průzkumů a rozborů pro potřeby krajinného plánu.
Obsah předmětu:
1.Krajina -- interpretace pojmu z hlediska plánování. Rekapitulace krajinně-ekologických souvislostí. Definice a interpretace základních pojmů (potenciál, únosnost, vhodnost krajiny). Krajinné versus územní plánování -- základní východiska a principy. (dotace 2/0)
2.Struktura krajiny. Přírodní a socio-ekonomické faktory. Dynamika krajiny a přístupy k jejímu zkoumání.
Mezinárodní souvislosti plánování v krajině. Evropská úmluva o krajině. Typologie krajiny.
(dotace 2/2)
3.Územní plánování v legislativních podmínkách ČR , srovnání se zahraničím. Cíle, úkoly a nástroje územního plánování. Orgány územního plánování, DOSS, proces územního plánování v podmínkách státní správy. Funkce a limity území. (dotace 2/0)
4.Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. Obsah dokumentací a proces zadávání, zpracování a schvalování ÚPD. Průzkumy a rozbory území. (dotace 2/4)
5.Metody krajinného plánování. Od LANDEPu k prostorově diferenčním metodám. (dotace 2/2)
6.Obsah a standardy krajinného plánu. Preventivní ochrana krajiny. Řešení typových konfliktů v území. SWOT analýza. Problémová mapa. (dotace 2/4)
7.Posuzování krajinného rázu - principy a metody. Historické krajinné struktury. Hodnocení změn ve vývoji krajinné struktury. (dotace 2/2)
8.Percepce a estetika krajiny a její význam v plánování území. Mentální mapy. Krajinářské hodnocení. (dotace 2/2)
9.Proces EIA a SEA. Principy, proces a obsah dokumentace. (dotace 2/2)
10.Současné problémy krajiny (fragmentace, suburbanizace, brownfields). Nástroje řešení. (dotace 2/4)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru

Oborově specifické kompetence:
-Interpretace výsledků analýzy dat
-schopnost analýzy a syntézy relevantních informací o území
-Schopnost identifikovat problémy ve venkovské krajině a navrhovat nápravná opatření
-Schopnost konfrontovat a kriticky posuzovat vstupy a výsledky analýz
-Schopnost pracovat s mapovými podklady
-schopnost propojovat znalosti z různých oborů
-znalost principů fungování krajiny a jejich přenos do praxe

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Povinná účast na cvičení (max. 2 předem omluvené neúčasti
Písemný test v délce 60 minut zařazený na konci cvičení (v 10. týdnu; 25 % výsledné známky, pro získání kreditu musí být dosaženo alespoň 75 %). Účast na písemném testu je povinná a jeho splnění je předpokladem připuštění k ústní zkoušce.
Zpracování a odevzdání seminární práce v tištěné podobě (25 % výsledné známky). Seminární práce se odevzdává v 9. týdnu výuky.
Předmět je ukončen ústní zkouškou v délce cca 25 minut (50 % výsledné známky).

6 kreditů
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška20 h
cvičení20 h
práce v terénu2 h
konzultace8 h
Samostudium
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test13 h
zpracování seminární práce40 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • NEPOMUCKÝ, P. -- SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování. Praha: MŽP, 1996. 100 s. PHARE. ISBN 80-7078-371-0.
  • SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. 2. vyd. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
  • HYVNAR, V. a kol. Limity využití území: celostátně platné limity : [praktická příručka]. 3. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007.
  • Územní plánování vesnic a krajiny: urbanismus 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 226 s. ISBN 80-01-02641-8.
  • Stavební zákon a vyhlášky : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 23.9.2009. Ostrava: Sagit, 2009. 416 s. Úplné znění. ISBN 978-80-7208-759-4.
  • MARSH, W M. Landscape Planning: Environmental Applications . o: John Wiley & Sons; 4th Edition edition (10 Jan 2005) , 2005. 472 s.
Doporučená literatura
  • KUBEŠ, J. -- PERLÍN, R. Územní plánování pro geografy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 89 s. ISBN 80-7184-512-4.