Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Environmentalistika
Kód předmětu:ENVIR
Název v jazyce výuky:Environmentalistika
Název česky:Environmentalistika
Název anglicky:Environmentalistics
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - AF
Vyučující:Ing. Eva Stehnová (cvičící)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Osvojení si informací o historickém vývoji vztahu člověka a životního prostředí. Znalost základních environmentálních a souvisejících pojmů. Schopnost formulace vlastních názorů na environmentální problémy. Základní vědomosti o globálních environmentálních problémech a aplikaci principu udržitelného rozvoje. Orientace mezi subjekty podílejícími se na ochraně životního prostředí. Znalost základních právních a ekonomických environmentálních nástrojů, environmentálních aspektů zemědělství a nástrojů udržitelné spotřeby a výroby. Schopnost obracet se s dotazy na stav životního prostředí na příslušné orgány, subjekty a instituce.
Obsah předmětu:
1.Úvod do environmentalistiky + základní pojmy z oblasti životního prostředí (dotace 2/2)
a.základní pojmy
b.filozofické a etické otázky vztahu člověka k životnímu prostředí

2.Historie ochrany životního prostředí (dotace 2/2)
a.základní etapy vývoje lidstva
b.růst lidské populace a jejích nároků na životní prostředí
c.změny v přístupu k ochraně životního prostředí

3.Udržitelný rozvoj (dotace 2/2)
a.pojem a vznik koncepce udržitelného rozvoje
b.udržitelnost ekologická, ekonomická a sociální
c.světové summity
d.Agenda 21
e.faktor 4 a 10
f.indikátory udržitelnosti a ekologická stopa

4.Základní složky životního prostředí (voda, ovzduší, půda) (dotace 2/2)
a.základní pojmy a parametry
b.znečišťující faktory
c.důsledky znečištění pro člověka

5.Ekologické aspekty ochrany životního prostředí (dotace 2/2)
a.základní pojmy
b.potravní řetězce
c.postavení člověka v biosféře

6.Globální environmentální problémy (dotace 2/2)
a.globální oteplování a klimatické změny
b.úbytek ozónu
c.snižování biodiverzity
d.znečištění ovzduší a další

7.Subjekty účastnící se ochrany životního prostředí (dotace 2/2)
a.stát a státní orgány
b.samosprávné subjekty (obce a kraje)
c.veřejnost

8.Právní aspekty ochrany životního prostředí (dotace 2/2)
a.vývoj legislativy na ochranu životního prostředí
b.ústavní základy
c.principy práva životního prostředí
d.základní a složkové zákony
e.právo na informace o životním prostředí

9.Preventivní právní nástroje ochrany životního prostředí (dotace 2/2)
a.EIA
b.SEA
c.IPPC a další

10.Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí (dotace 2/2)
a.podstata ekologické ekonomie
b.ekonomické důsledky poškozování životního prostředí
c.princip "znečišťovatel platí"
d.internalizace externalit
e.ekonomické nástroje

11.Environmentální aspekty zemědělství (dotace 2/2)
a.tradiční versus industriální zemědělství
b.zemědělství volného trhu, udržitelné zemědělství
c.společná zemědělská politika a její vývoj
d.ekologické zemědělství a permakultura
e.GMO

12.Udržitelná spotřeba a výroba (dotace 2/2)
a.dobrovolné dohody
b.EMS a EMAS
c.HACCP
d.LCA
e.ekodesign a ekolabeling
f.čistší produkce a další

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-etické závazky
-schopnost analýzy a syntézy
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost analýzy a syntézy vztahů mezi organismy, člověkem a prostředím
-Schopnost podávat povinným subjektům žádosti o informace o životním prostředí
-Znalost používaných regulačních nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí
-Znalost právního prostředí a mezinárodních úmluv v oblasti ochrany životního prostředí
-Způsobilost podávat povinným subjektům žádosti o informace o životním prostředí

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet: 1) účast na cvičeních minimálně 75 %, 2) zpracování a obhájení prezentace - 10 % závěrečného hodnocení, 3)zápočtový test (náplń cvičení - 10 otázek, nutno získat alespoň 60 % bodů) - 10% závěrečného hodnocení.
Kombinovaná zkouška (náplň přednášek)- 1) písemná část (20 otázek - 60 minut, nutno získat alespoň 60 % bodů)- 40 % závěrečného hodnocení, ústní část 15 minut (náplň přednášek) - 40 % závěrečného hodnocení.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení24 h
Samostudium
příprava na zkoušku100 h
příprava na průběžné hodnocení12 h
příprava prezentace8 h
Celkem168 h

Základní literatura
 • KOTOVICOVÁ, J. -- ULČÁK, Z. -- TRNKA, P. -- KNOTEK, J. -- PRUDKÝ, J. -- ŠŤASTNÁ, M. -- HUBAČÍKOVÁ, V. -- OPPELTOVÁ, P. -- TOMAN, F. -- MARADA, P. Vybrané kapitoly z environmentalistiky. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 111 s. ISBN 978-80-7375-285-9.
 • KOTOVICOVÁ, J. a kol. Ochrana životního prostředí II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 165 s. ISBN 978-80-7375-262-0.
 • MOLDAN, B. Podamaněná planeta. Praha: Karolinum, 2009. 336 s. ISBN 978-80-246-1580-6.
 • KUTÍLEK, M. Racionálně o globálním oteplování. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 185 s. Bod. ISBN 978-80-7363-183-3.
 • ŠARAPATKA, B. -- NIGGLI, U. a kol. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 271 s. ISBN 978-80-244-1885-8.
Doporučená literatura
 • ROGERS, P P. An introduction to sustainable development. London: Earthscan, 2008. 416 s. ISBN 978-1-84407-520-1.
 • MOLDAN, B. (Ne) udržitelný rozvoj: ekologie - hrozba i naděje. 2. vyd. V Praze: Karolinum, 2003. 141 s. ISBN 80-246-0769-7.
 • MOLDAN, B. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 102 s. ISBN 80-246-0246-6.
 • MOLDAN, B. Příroda a civilizace: Životní prostředí a rozvoj lidské civilizace. 1. vyd. Praha: SPN, 1997. 147 s. ISBN 80-04-26434-4.
 • GORE, A. Země na misce vah: Ekologie a lidský duch. 2. vyd. Praha: Argo, 2000. 372 s. ISBN 80-7203-310-7.
 • Kol. Road to sustainability - economic, social and environmental dimension of sustainability in Visegrad countries. 1. vyd. Prague: Institut for Environmental Policy, 2003. 271 s. ISBN 80-903244-0-1.