Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Ekologie
Kód předmětu:EKOL
Název v jazyce výuky:Ekologie
Název česky:Ekologie
Název anglicky:Ecology
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - AF
Vyučující:Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit studenty s metodami studia v ekologii, nejdůležitějšími ekologickými pojmy, se základními ekologickými vztahy a procesy a s možným využitím ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
Obsah předmětu:
1.Vznik, definice, úkoly ekologie (dotace 2/2)
a.Vznik a definice ekologie, vztah k ostatním vědám
b.Dělení ekologie

2.Základní ekologické vztahy (dotace 6/6)
a.Organismus a prostředí
b.Abiotické faktory, ekologická valence, adaptace

3.Ekologické aspekty rozšíření organismů (dotace 2/2)
a.Biogeografické členění zemského povrchu
b.Vývoj společenstev organismů u nás v postglaciálu

4.Populace (dotace 4/2)
a.Charakteristika a funkce (hustota, struktura, dynamika, migralita)

5.Vztahy mezi populacemi (dotace 4/8)
a.Mezidruhové vztahy
b.Potravní vztahy
c.Ekologie opylovačů

6.Biocenóza (dotace 6/0)
a.Typy, struktura, vlastnosti
b.Dynamika v čase

7.Ekosystém (dotace 4/0)
a.Struktura
b.Koloběhy látek a tok energie
c.Stabilita
d.Fungování antropogenního a přirozeného ekosystému
e.Biomy (zonobiomy, orobiomy, pedobiomy)

8.Terénní cvičení (dotace 0/6)
9.Závěrečný seminář (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost a způsobilost organizovat a provádět ekologický výzkum
-Schopnost komplexně posoudit hospodaření v krajině z hlediska vlivu na biodiverzitu
-Schopnost posoudit ekologický význam jednotlivých druhů v přírodních i produkčních ekosystémech
-Schopnost sám zpracovávat koncepční návrhy opatření vedoucích ke zpomalení úbytku a ochraně biodiverzity

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Povinná účast na cvičení, předložení a prezentace seminární práce na individuální téma; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 40 otázek, minimum 50 bodů z možných 80
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení14 h
seminář4 h
laboratorní práce2 h
práce v terénu2 h
odborná exkurze8 h
konzultace2 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava prezentace14 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • PŘIDAL, A. Ekologie opylovatelů: vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Brno: Lynx, 2005. 108 s. ISBN 978-80-86877-04-4.
  • LAŠTŮVKA, Z. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 80-85615-93-2.
Doporučená literatura
  • ALLABY, M. A dictionary of ecology. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005. 473 s. ISBN 978-0-19-860905-6.
  • TISCHLER, W. Agrarökologie. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1965. 499 s.
  • KREBS, C J. Ecological methodology. 2. vyd. Menlo Park, Calif.: Addison Wesley Longman, 620 s. ISBN 0-321-02173-8.
  • BEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L. Ecology: from individuals to ecosystems. 4. vyd. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006. 738 s. ISBN 978-1-4051-1117-1.
  • BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
  • SLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 366 s.
  • LOSOS, B. a kol. Ekologie živočichů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 316 s. Učebnice pro vysoké školy.